Adatvédelemi nyilatkozat

 1. Adatkezelési tájékoztató célja, hatálya

Jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a ”NANSI – The beauty is yours” – Mátrai Balázs ev. (2112 Veresegyház, Sport utca 2. Adószám: 55986733-1-39) (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Társaság) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, valamint azon adatvédelmi és adatkezelési politikát, melyet Társaságunk magára nézve kötelező érvényűnek ismer el.

A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Társaságunk által nyújtott szolgáltatások minden területén, valamennyi érintett természetes személy számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságait, különösen a magánélethez fűződő jogát tiszteletben tartsák a személyes adatok kezelése, feldolgozása során.

Jelen tájékoztató hatálya a Társaságunk székhelyén, telephelyén, valamint a www.nansi.hu egyben www.nansi.hu weboldalon keresztül folytatott – elektronikus és papír alapú – adatkezelési tevékenységekre, műveletekre terjed ki.

Felhívjuk a jelen tájékoztatóban felsorolt adatkezelési tevékenységekkel érintett személyek figyelmét arra, hogy Társaságunk nem ellenőrzi azt, hogy az érintettek által megadott személyes adatok megfelelnek-e a valóságnak. Valamennyi érintett, aki Társaságunk számára személyes adataihoz hozzáférést enged a jelen tájékoztatóban írtak szerint, az adatok közlésekor felelősséget vállal azért, hogy kizárólag saját személyes adatainak megismerését biztosítja Társaságunk számára, mely adatokról az érintett jogosult rendelkezni. Abban az esetben, ha az érintett a fentiektől eltérően jár el, úgy ezzel összefüggésben mindennemű felelősség kizárólag az érintett személyt terheli.

 1. Adatkezelőre vonatkozó információk

A jelen tájékoztatóban feltüntetett személyes adatokat – a 19. pontban írt, adatfeldolgozóként folytatott adatkezelést kivéve – Társaságunk adatkezelőként kezeli. Az érintettek Társaságunkkal az alábbi elérhetőségeken keresztül tudnak kapcsolatba lépni:

Név: „NANSI – The beauty is yours” – Mátrai Balázs ev.

Székhely cím: 2112 Veresegyház, Sport utca 2.

Levelezési cím: 2112 Veresegyház, Gyermekliget utca 48/B 1/18.

Telefonszám: 06-30-245-9825

E-mail cím: info@nansi.hu

 1. Fogalom-meghatározások
 • SZEMÉLYES ADAT: MINDEN OLYAN INFORMÁCIÓ, AMELY A KÖZVETLENÜL VAGY KÖZVETVE AZONOSÍTOTT, ILLETVE – EGY VAGY TÖBB AZONOSÍTÓ, TÉNYEZŐ VAGY TULAJDONSÁG ALAPJÁN – AZONOSÍTHATÓ TERMÉSZETES SZEMÉLYRE VONATKOZIK.
 • ADATKEZELÉS: SZEMÉLYES ADATOKON VÉGZETT BÁRMELY MŰVELET FÜGGETLENÜL ANNAK MÓDJÁTÓL; ENNEK MEGFELELŐEN ADATKEZELÉSNEK MINŐSÜL TÖBBEK KÖZÖTT A GYŰJTÉS, RÖGZÍTÉS, RENDSZEREZÉS TAGOLÁS, TÁROLÁS, ÁTALAKÍTÁS, MEGVÁLTOZTATÁS, BETEKINTÉS, LEKÉRDEZÉS, FELHASZNÁLÁS, KÖZLÉS, TOVÁBBÍTÁS, TERJESZTÉS, HOZZÁFÉRHETŐVÉ TÉTEL MÁS MÓDON, ÖSSZEHANGOLÁS, ÖSSZEKAPCSOLÁS, KORLÁTOZÁS, TÖRLÉS, MEGSEMMISÍTÉS.
 • ADATKEZELŐ: A ”NANSI – THE BEAUTY IS YOURS” – MÁTRAI BALÁZS EV.., AKI A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJÁT ÉS ESZKÖZEIT MEGHATÁROZZA.
 • KÖZÖS ADATKEZELÉS: A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK AZON VÁLFAJA, AMIKOR AZ ADATKEZELÉS CÉLJÁT ÉS ESZKÖZEIT KÉT VAGY TÖBB ADATKEZELŐ KÖZÖSEN HATÁROZZA MEG, ÉS AZ ADATVÉDELMI ELŐÍRÁSOK TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉGÜK, ILLETVE FENNÁLLÓ FELELŐSSÉGÜK MEGOSZLÁSÁT A KÖZÖTTÜK LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁSBAN HATÁROZZÁK MEG.
 • ADATFELDOLGOZÁS: AZ ADATKEZELÉSI MŰVELETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ, A SZEMÉLYES ADATOKON TÖRTÉNŐ TECHNIKAI FELADATOK ELVÉGZÉSE, FÜGGETLENÜL AZ ALKALMAZOTT MÓDSZERTŐL ÉS ESZKÖZTŐL, VALAMINT AZ ALKALMAZÁS HELYÉTŐL.
 • ADATFELDOLGOZÓ: AZ A TERMÉSZETES VAGY JOGI SZEMÉLY, AKI AZ ADATKEZELŐ MEGBÍZÁSÁBÓL ÉS NEVÉBEN A SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELI.
 • HOZZÁJÁRULÁS: AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT SZEMÉLY ÖNKÉNTES, KONKRÉT, TÁJÉKOZTATÁSON ALAPULÓ AKARATNYILATKOZATA, MELLYEL FÉLREÉRTHETETLENÜL JELZI, HOGY BELEEGYEZIK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉBE.
 • NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER: SZEMÉLYES ADATOKAT TARTALMAZÓ ADATBÁZIS, MELY MEGHATÁROZOTT ISMÉRVEK ALAPJÁN HOZZÁFÉRHETŐ.
 • ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSA: A TÁROLT SZEMÉLYES ADAT MEGJELÖLÉSE A JÖVŐBELI KEZELÉSÜK KORLÁTOZÁSA ÉRDEKÉBEN.
 • CÍMZETT: TERMÉSZETES VAGY JOGI SZEMÉLY, KÖZHATALMI VAGY EGYÉB SZERV, AKIVEL VAGY AMELLYEL A SZEMÉLYES ADATOKAT KÖZLIK.
 • ÁLNEVESÍTÉS: AZON MŰVELETEK, AMELYEK ELVÉGZÉSÉT KÖVETŐEN TOVÁBBI INFORMÁCIÓK HIÁNYÁBAN TÖBBÉ NEM ÁLLAPÍTHATÓ MEG, HOGY A SZEMÉLYES ADAT MELY KONKRÉT SZEMÉLYRE VONATKOZIK, HA A KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓKAT ELKÜLÖNÍTVE TÁROLJÁK ÉS TECHNIKAILAG IS BIZTOSÍTOTT AZ, HOGY A SZEMÉLYES ADATOT AZONOSÍTHATÓ TERMÉSZETES SZEMÉLYEKKEL NEM LEHET ÖSSZEKAPCSOLNI.
 • FELÜGYELETI HATÓSÁG: A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE SORÁN A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK JOGAINAK ÉS SZABADSÁGAINAK VÉDELME ÉS A SZEMÉLYES ADATOK UNIÓN BELÜLI SZABAD ÁRAMLÁSÁNAK MEGKÖNNYÍTÉSE ÉRDEKÉBEN LÉTREHOZOTT FÜGGETLEN HATÓSÁG; MAGYARORSZÁGON A NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG.
 • ADATVÉDELMI INCIDENS: AZ ADATBIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK SÉRÜLÉSE, AMELYNEK EREDMÉNYEKÉPPEN A TOVÁBBÍTOTT, TÁROLT, VAGY MÁS MÓDON KEZELT SZEMÉLYES ADATOK VÉLETLENÜL VAGY JOGELLENES MÓDON MEGSEMMISÜLNEK, ELVESZNEK, MEGVÁLTOZNAK, AZOKAT JOGOSULATLAN SZEMÉLYEKKEL KÖZLIK, VAGY AZ ADATOKHOZ EZEN SZEMÉLYEK HOZZÁFÉRNEK.
 • COOKIE: VAGY MÁS NÉVEN „SÜTI”, ÚN. ANONIM LÁTOGATÁSAZONOSÍTÓ, MELYET AZ ADATKEZELŐ A HONLAPOT MEGTEKINTŐ, ILLETVE A HONLAPON MŰKÖDŐ WEBÁRUHÁZBAN TERMÉKEKET VÁSÁRLÓ ÉRINTETTEK SZÁMÍTÓGÉPÉN ELHELYEZ ÉS VISSZAOLVAS. A COOKIE EGY OLYAN EGYEDI ADATSOR, MELYNEK ALKALMAZÁSÁVAL MENTHETŐK A HONLAPON ALKALMAZOTT BEÁLLÍTÁSOK, ÉS NYOMON KÖVETHETŐ, HOGY MELY FELHASZNÁLÓ HOGYAN LÁTOGATOTT A HONLAPRA, ÉS OTT MILYEN MŰVELETEKET HAJTOTT VÉGRE. AZ ILYEN ADATSOR ÖNMAGÁBAN SEMMILYEN MÓDON NEM ALKALMAS A FELHASZNÁLÓ AZONOSÍTÁSÁRA, SZEMÉLYES ADATOT NEM TARTALMAZ, FUNKCIÓJA A BÖNGÉSZÉS MEGKÖNNYÍTÉSE.
 • REMARKETING: OLYAN, ÉRDEKLŐDÉS ALAPÚ HIRDETÉSI MEGOLDÁS, MELLYEL A HONLAPOT HASZNÁLÓ ÉRINTETT SZÁMÁRA AZ ADATKEZELŐ TESTRESZABOTT, AZ ÉRINTETT ÉRDEKLŐDÉSÉNEK MEGFELELŐ HIRDETÉSEKET TUD MEGJELENÍTENI.
 • AFFILIATE MARKETING: ADATKEZELŐ ÉS MÁS VÁLLALKOZÁSOK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS, MELYNEK LÉNYEGE, HOGY AZ AFFILIATE MARKETING RENDSZERT ÜZEMELTETŐ ADATKEZELŐ TERMÉKÉT, SZOLGÁLTATÁSÁT ÉRTÉKESÍTI A VELE EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNER, AKI EZEN TEVÉKENYSÉGÉÉRT JUTALÉKOT KAP. A JUTALÉK KIFIZETÉSE TÖRTÉNHET KATTINTÁSOK ALAPJÁN, VAGY VALAMILYEN ESEMÉNYHEZ KÖTVE, MELY UTÓBBI AZT JELENTI, HOGY A TERMÉK MEGRENDELÉSE VAGY A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE UTÁN KERÜL KIFIZETÉSRE A JUTALÉK A PARTNER RÉSZÉRE.
 1. Adatkezelés módja, elvei

Mindazon személyes adatokat, amelyeket az Adatkezelő kezel, minden esetben közvetlenül az érintettektől gyűjti. Ennek megfelelően az Adatkezelő kizárólag azokat a személyes adatokat tárolja adatbázisaiban, illetve használja fel a jelen tájékoztatóban is meghatározott célokra, amelyeket az érintettek maguk bocsátottak az Adatkezelő rendelkezésére. Adatkezelő személyes adatokat sem nyilvánosan hozzáférhető adatbázisokból, sem más forrásból nem gyűjt, továbbá személyes adatokhoz az Adatkezelő harmadik személyek adattovábbítása útján sem jut hozzá.

A kezelt adatokhoz kizárólag az Adatkezelő erre feljogosított munkavállalói férhetnek hozzá, munkaköri feladataik teljesítéséhez feltétlenül szükséges mértékben és ideig. Ezen hozzáférések, valamint a személyes adatokon végzett valamennyi művelet – a tényleges adatkezelést végző személy és a hozzáférés időpontjának rögzítésével – naplózásra kerül. Az adatkezelésre vonatkozó előírások maradéktalan érvényesülése érdekében az Adatkezelő belső adatkezelési szabályzatot alakított ki, amely az Adatkezelő valamennyi, a munkája során személyes adatokkal kapcsolatba kerülő alkalmazottja számára kötelező érvényű, és amelynek betartását az Adatkezelő minden munkavállalójától megköveteli.

A fentieken túlmenően személyes adatokhoz – erre vonatkozó adatfeldolgozási szerződések kötelező erejű rendelkezései szerint – a tájékoztató 19. pontjában felsorolt, az Adatkezelő részére adatfeldolgozási tevékenységet végző vállalkozások férhetnek hozzá korlátozott körben. A tájékoztató 20. pontjában az Adatkezelő részletes felvilágosítást ad továbbá arról is, hogy adattovábbításra mely esetekben, milyen személyes adatok vonatkozásában kerül sor. Vannak olyan adatkezelési műveletek is, melyek során az Adatkezelő úgy működik együtt harmadik személyekkel, hogy az adatkezelési szempontból mindegyik felet önálló adatkezelőnek kell tekinteni; ennek részletes szabályai a 18. pontban olvashatók.

Valamennyi, az Adatkezelő kezelése alatt álló személyes adathoz teljeskörű hozzáféréssel rendelkezik az Adatkezelő által kijelölt adatvédelmi tisztviselő – akinek elérhetősége a tájékoztató 25. pontjában található meg –, ezen tisztségéből fakadó feladatainak ellátása során.

A jelen tájékoztatóban felsorolt személyes adatokat az Adatkezelő, mint féldrágakő és nemesfém termékek kiskereskedelmével, forgalmazásával foglalkozó társaság, kizárólag ezen kereskedelmi, forgalmazási, valamint az ehhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységei gyakorlása körében, minden esetben egyedileg meghatározott adatkezelési céloknak megfelelően használja fel. 

Az adatkezelés módjának meghatározásakor és a teljes adatkezelési folyamat során az Adatkezelő végrehajtja mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek segítségével egyaránt biztosítható az adatvédelmi elvek érvényesülése és az érintett személyek jogainak a védelme. Az Adatkezelőnél, mint felelős adatkezelőnél bevezetésre kerülő intézkedések a tudomány és technológia jelenlegi állásának, a megvalósításhoz szükséges költségeknek, valamint a természetes személyek jogaira vonatkozó esetleges kockázatoknak a számbavételét és értékelését követően kerültek meghatározásra.

Az Adatkezelő a tudomására jutott valamennyi személyes adat kezelését jogszerűen és tisztességesen, továbbá oly módon végzi, hogy az adatkezelés annak teljes időtartama alatt az érintett természetes személyek számára is átlátható legyen.

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során a személyes adatok gyűjtésére kizárólag a jelen tájékoztatóban egyértelműen meghatározott, jogszerű célokból kerülhet sor. Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy egyetlen felvett személyes adatot se kezeljen a tájékoztatóban részletezett célokkal össze nem egyeztethető módon.

Az Adatkezelő kizárólag az egyes adatkezelési célok szempontjából megfelelő és releváns, valamint a célok eléréséhez szükséges személyes adatokat kezeli. Az Adatkezelő arra törekszik, hogy az általa tárolt és kezelt személyes adatok mindig pontosak és naprakészek legyenek, ennek érdekében pedig megtesz minden szükséges intézkedést, hogy a pontatlan vagy helytelen adatok mielőbbi helyesbítése vagy törlése érdekében.

Adatkezelő a felvett személyes adatokat addig az időpontig tárolja, ameddig az az adatkezelés előre meghatározott céljainak eléréséhez szükséges. Az adatok kezelése során az Adatkezelő mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazza, melyek ahhoz szükségesek, hogy garantálni tudja az adatok biztonságát, ideértve azok jogellenes kezelése, véletlen elvesztése, megsemmisítése vagy károsodása elleni védelmet.

Adatkezelő minden olyan esetben, ha az érintettek által átadott adatokat az adatfelvétel jelen tájékoztatóban meghatározott, eredeti céljától eltérő célra akarja felhasználni, erről a jogosultat minden esetben előzetesen, írásban tájékoztatja – az új cél és az adatkezelésre vonatkozó kiegészítő információk egyidejű megadásával –, továbbá gondoskodik arról, hogy ebben az esetben is rendelkezzen az adatok kezelését lehetővé tevő, megfelelő jogalappal.

Adatkezelőként számára fontos, hogy olyan technikai és szervezési intézkedéseket építsen be az adatkezelési folyamatba, amelyek segítségével biztosítani tudja azt, hogy kizárólag a konkrét adatkezelési cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig történjen a személyes adatok kezelése, valamint ezeknek megfelelően legyen biztosítva az adatokhoz való hozzáférés lehetősége is. Adatkezelő fenti kötelezettségének teljesítése érdekében belső szabályzataiban rendszeres, kötelező felülvizsgálati határidőket határoz meg és olyan szabályozókat épít be az adatkezelési folyamatokba, amelyek alkalmasak arra, hogy az adatkezelési műveletek mindvégig a fenti keretek között maradjanak. Az Adatkezelő számára kiemelt fontosságú, hogy azokat a személyes adatokat, melyek vonatkozásában az adatkezelés célja megvalósult, az adatok kezelésének időtartama lejárt, vagy az érintett erre vonatkozó jogszerű kérelmet terjeszt elő, haladéktalanul törlésre, illetve annak érdekében, hogy kapcsolatuk az érintettel többé ne legyen helyreállítható, álnevesítésre kerüljenek.

Adatkezelő jogi kötelezettségének eleget téve, az általa végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet. Az adatkezelési nyilvántartás tartalmazza többek között az Adatkezelő és adatvédelmi tisztviselőjének, elérhetőségét, az egyes adatkezelések célját, az adatkezeléssel érintett személyek és személyes adatok felsorolását, azon a személyek megnevezését, akikkel az adatokat közlik.

 1. A www.nansi.hu egyben www.nansi.hu webáruházban folytatott tevékenységekhez kapcsolódó adatkezelés

Tájékoztatjuk, hogy a www.nansi.hu egyben www.nansi.hu oldalon működő online webáruházban forgalmazott termékek megvásárlására vonatkozó elektronikus adásvételi szerződések tartalmának meghatározásához, a szerződés megkötéséhez, a szerződéses jogviszonyból fakadó kötelezettségek teljesítéséhez, valamint a szerződéssel kapcsolatos, Társaságunk jogszerű igényeinek érvényesítéséhez személyes adatok kezelése szükséges.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a webáruházban regisztrált felhasználóként, illetve regisztráció nélkül is tudnak megrendelést leadni. A webáruházban forgalmazott termékek megvásárlásához az érintetteknek az alábbi személyes adatokat kell megadniuk – attól függően, hogy regisztrált felhasználóként, vagy regisztráció nélkül küldik el rendelésüket.

Regisztrált felhasználói fiókkal rendelkező személyek esetén: név, lakcím, szállítási cím, számlázási cím, e-mail cím, mobiltelefonszám, jelszó. Regisztráció nélkül vásárló érintettek által kötelezően kitöltendő adatok: név, lakcím, szállítási cím, számlázási cím, e-mail cím, mobiltelefonszám.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a www.nansi.hu egyben www.nansi.hu weboldalon működtetett webáruházba történő bejelentkezés az érintett Facebook, illetve a Google+ közösségi fiókján keresztül is lehetséges. Ebben az esetben Társaságunk részére az érintettek közösségi fiókjában rögzített személyes adatai közül a következő adatok átadására kerül sor: Facebook, illetve Google+ profiljában nyilvánosként közzétett személyes adatok.

Ezeket a személyes adatokat Társaságunk – ugyanúgy, ahogyan a weboldalon regisztrált és regisztráció nélkül vásárló személyek esetében – a webáruházban forgalmazott termékeinek megvásárlására vonatkozó elektronikus adásvételi szerződések tartalmának meghatározása, a szerződés megkötése, a szerződéses jogviszonyból fakadó kötelezettségek teljesítése, valamint Társaságunk szerződéshez kapcsolódó jogszerű igényei érvényesítése céljából kezeli.

A fent felsorolt személyes adatok kezelése elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a megrendelt termékeket értékesíthessük Önnek, továbbá ahhoz is, hogy a megrendelt áruk ellenértékét kiszámlázhassuk, majd pedig a termékeket kiszállíthassuk. Személyes adatainak kezelése tehát Társaságunk és Ön között létrejövő szerződéses kapcsolaton alapul.

Abban az esetben, ha a webáruházban megvásárolt terméket személyesen veszi át, úgy regisztráció/megrendelés során megadott mobiltelefonszámát Társaságunk saját jogos érdeke alapján kezeli. Telefonszámának ismerete hiányában ugyanis nem tudnánk felhívni az Ön figyelmét arra, hogy az erről szóló, e-mailben küldött tájékoztatás ellenére át nem vett megrendelését meddig tartjuk rendelkezésre, mielőtt a megrendelést sikertelennek minősítjük és intézkedünk a kifizetett vételár visszafizetése érdekében. A megrendelt termékek személyes átvételét választó érintettek mobiltelefonszámának a Társaságunkat megillető jogos érdek alapján történő kezelése érdekében a kötelező adatvédelmi előírásoknak megfelelően elvégeztük az érdekmérlegelési tesztet.

Az érdekmérlegelési teszt során összevetettük egymással az adatkezelői és az érintettek oldalán fennálló jogos érdekeket és alapvető jogokat, amelynek eredményeképpen megállapításra került, hogy a webáruházban vásárolt termékek személyes átvételét választó természetes személyek mobiltelefonszámának kezelését megalapozó adatkezelői jogos érdek erősebb és hangsúlyosabb, mint ezen érintetteknek ahhoz fűződő érdeke, hogy ezen adatot ne ismerhessük meg, illetve ne kezelhessük – továbbá ezen adatkezelés tulajdonképpen az érintettek érdekét is szolgálja, ugyanis ezáltal csökkenthető annak az esélye, hogy az érintettek elmulasszák a megrendelések átvételét.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az Elkertv. 13/A. §-a alapján a webáruházban forgalmazott termékek megvásárlásával kapcsolatos további – vásárlástörténeti – adatokat is kezeljük: regisztráció/megrendelés dátuma, NANSi – The beauty is yours – törzsvásárló/egyéb vevő, utolsó vásárlás során használt fizetési mód, megrendelés adatai (rendelés dátuma, rendelésszám, fizetési mód, szállítási mód, rendelés státusza, fizetés státusza, rendelés végösszege, megrendelt termékek neve, cikkszáma, mennyisége, egységára, kedvezmény mértéke, termékre vonatkozó egyéb kedvezmény adatai, termék készletadatok, rendelést indító eszköz és annak anonimizált IP címe).

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait a szerződés teljesítése körében abból a célból is kezeljük, hogy a Társaságunk által nyújtott szolgáltatás igénybevételére vonatkozó információkat az Ön részére eljuttassuk, így többek között értesítsük Önt a regisztráció sikeres megtörténtéről, a webáruházban leadott megrendelés beérkezését, rögzítését, feldolgozásának megkezdését visszaigazoljuk Önnek, továbbá a megrendelés feldolgozásának állásáról tájékoztassuk. Fel kívánjuk hívni a figyelmét arra, hogy ezen tájékoztató levelek sem hírlevélnek, sem egyéb marketing vagy reklám célú megkeresésnek nem minősülnek, azok elküldéséhez az érintettek külön hozzájárulása nem szükséges.

Abban az esetben, ha Ön a www.nansi.hu egyben www.nansi.hu oldalon vásárlóként regisztrál, személyes adatait mindaddig kezeljük, ameddig Ön saját felhasználói fiókját meg nem szünteti. Fel kívánjuk hívni figyelmét arra, Társaságunkat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján terhelő, a számlák és a könyvelés részét képező vevőkről készített nyilvántartás megőrzésére vonatkozó kötelezettsége alapján a megvásárolt termékek ellenértékéről kiállított számlán szereplő, valamint a vásárláshoz kapcsolódó adatokat a számla kiállításától, illetve a nyilvántartás elkészítésétől számított 8 évig kezeljük. A fentiek alapján tehát, ha Ön felhasználói fiókját a vásárolt termékre vonatkozó számla kiállításától számított 8 éven belül törli, úgy Társaságunk a fiók megszüntetése után is jogosult következő személyes adatainak kezelésére a 8 éves időtartam lejártáig: név, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím.

Ha Ön regisztráció nélkül ad le megrendelést, úgy a szerződéses kapcsolat létrehozása, valamint a szerződés fenntartása és teljesítése érdekében megadott személyes adatokat Társaságunk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében előírt kötelezettsége alapján a számlákat és a könyvelés részét képező vevőkről készített nyilvántartást Társaságunk a számla kiállításától, illetve a nyilvántartás elkészítésétől számított 8 évig köteles olvasható formában megőrizni, erre tekintettel a számlán szereplő személyes adatokat (név, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím), valamint a vásárlástörténeti adatokat is kezeljük a fenti időtartam elteltéig.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben a fent felsorolt személyes adatait nem, vagy csak részben bocsátja rendelkezésünkre, úgy – a szerződés teljesítéséhez szükséges alapvető információk hiányában – nem áll módunkban szerződést kötni Önnel.

Tájékoztatjuk, hogy a fent felsorolt adatokat abból a célból is kezeljük, hogy – az Ön esetleges önkéntes teljesítésének hiányában – a szerződésből eredő vételár-követelésünk érvényesítésére irányuló jogi eljárásokat meg tudjuk indítani. Az adatok kezelésének jogalapja ebben az esetben Társaságunk ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy az Önnel szemben fennálló követelését érvényesíteni tudjuk. Személyes adatait ebből a célból mindaddig kezeljük, ameddig Ön ezen adatok kezelése ellen nem tiltakozik írásban, a ”2112 Veresegyház, Gyermekliget utca 48/B 1/18, postacímre, illetve az info@nansi.hu e-mail címre küldött levél útján.

A fenti személyes adatok Társaságunkat megillető jogos érdek alapján történő kezelése érdekében a kötelező adatvédelmi előírásoknak megfelelően elvégeztük az érdekmérlegelési tesztet. Az érdekmérlegelési teszt során összevetettük egymással a saját és az érintettek oldalán fennálló jogos érdekeket és alapvető jogokat, amelynek eredményeképpen megállapításra került, hogy Társaságunknak a szerződésekből eredő követelések érvényesítéséhez szükséges adatok kezelését megalapozó jogos érdeke erősebb és hangsúlyosabb, mint az érintetteknek ahhoz fűződő érdeke, hogy ezen adataikat az adatkezelő ne ismerhesse meg, illetve ne kezelhesse. Ezen adatok kezelésének hiánya ugyanis ellehetetlenítené Társaságunknak a szerződés teljesítésének hiányában az érintettel szemben fennálló jogszerű követelés érvényesítését, ami indokolatlanul hátrányos helyzetet idézne elő számunkra. Szavatoljuk, hogy ezen adatok kezelésére csakis abban az esetben kerül sor, ha az érintettel szemben Társaságunknak olyan lejárt és esedékessé vált követelése áll fenn, amelynek érvényesítését az érintettel szemben megkezdte.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a szerződés alapján Önnel szemben követelésünk áll fenn, úgy az igény érvényesítése érdekében megindításra kerülő eljárások lefolytatásához szükséges, követeléskezelési célból kezelt személyes adatai átadásra kerülnek a behajtásban közreműködő harmadik személyek (jogi képviselő) részére.

A személyes adatok kezelését Társaságunk mindaddig végzi, amíg az érintett személy az erre vonatkozó hozzájárulását vissza nem vonja. Társaságunk felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása esetén a termékhez kapcsolódó értékelést megjelenítésére a továbbiakban nincs mód. Tájékoztatjuk továbbá a termékekre értékelést leadó személyeket, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti az ezt megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét.

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok jogellenes vagy Társaságunk megtévesztésére irányuló használata esetén, illetve akkor, ha az érintett Társaságunk rendszere ellen támadást intéz, vagy Társaságunk sérelmére bűncselekményt követ el a www.nansi.hu egyben www.nansi.hu oldal használata során, úgy Társaságunk az érintett felhasználói fiókjának megszüntetésével egyidejűleg az érintett személyes adatait is haladéktalanul törli azzal, hogy bűncselekmény gyanújának, illetve az érintett polgári jogi felelősségének fennállása esetén Társaságunk jogosult az adatokat a vonatkozó hatósági, bírósági eljárások lefolytatásáig kezelni a megfelelő adatbiztonsági intézkedések mellett.

 1. Cookie-k használata a weboldalon

A www.nansi.hu egyben www.nansi.hu weboldalon ún. sütiket („cookie”-kat) alkalmazunk, amelyek a weboldal böngészésének folyamatát egyszerűsítik, valamint rendszeradminisztrációs, statisztikai, valamint marketing célokat szolgálnak.

A testreszabott kiszolgálás érdekében a látogatók számítógépén ún. anonim látogatásazonosítót (cookie/süti) helyezünk el és olvasunk vissza, amennyiben ehhez a látogató előzetesen hozzájárult. A cookie egy olyan egyedi adatsor, melynek alkalmazásával menthetők a honlapon alkalmazott beállítások, és nyomon követhető, hogy mely felhasználó hogyan látogatott a honlapra, és ott milyen műveleteket hajtott végre. Alapvető funkciója a böngészés megkönnyítése.

A www.nansi.hu egyben www.nansi.hu weboldalon alkalmazott cookie-k – tárolási idejüket tekintve – az alábbi kategóriába sorolhatók:

 • ÁTMENETI (SESSION) COOKIE: A SESSION COOKIE-K AZ ÉRINTETT LÁTOGATÁSA UTÁN AUTOMATIKUSAN TÖRLŐDNEK. EZEK A COOKIE-K ARRA SZOLGÁLNAK, HOGY A WEBOLDAL HATÉKONYABBAN ÉS BIZTONSÁGOSABBAN TUDJON MŰKÖDNI, TEHÁT ELENGEDHETETLENEK AHHOZ, HOGY A WEBOLDAL EGYES FUNKCIÓI VAGY EGYES ALKALMAZÁSOK MEGFELELŐEN MŰKÖDJENEK. A MUNKAMENET LEZÁRULTÁIG ÉRVÉNYES SÜTIK A BÖNGÉSZŐ BEZÁRÁSÁIG KERÜLNEK RÖGZÍTÉSRE A LÁTOGATÓ SZÁMÍTÓGÉPÉN.
 • ÁLLANDÓ (PERSISTENT) COOKIE: ÁLLANDÓ COOKIE-T IS HASZNÁLHATUNK A JOBB FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN (PL. OPTIMALIZÁLT NAVIGÁCIÓ NYÚJTÁSA, WEBOLDAL BIZTONSÁGOS FELÜLETEIHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSA, WEBOLDALON FOLYTATOTT AKTIVITÁS ELEMZÉSE). EZEK A COOKIE-K HOSSZABB IDEIG KERÜLNEK TÁROLÁSRA A BÖNGÉSZŐ COOKIE FILE-JÁBAN. ENNEK IDŐTARTAMA ATTÓL FÜGG, HOGY A LÁTOGATÓ INTERNETES BÖNGÉSZŐJÉBEN MILYEN BEÁLLÍTÁSOKAT ALKALMAZ. A MEGHATÁROZOTT ÉRVÉNYESSÉGI IDŐVEL RENDELKEZŐ ÁLLANDÓ SÜTIK TÖRLÉSÜKIG, DE LEGKÉSŐBB ÉRVÉNYESSÉGI IDEJÜK LEJÁRATÁIG TÁROLÓDNAK A SZÁMÍTÓGÉPEN.

A weboldalra történő belépéskor kifejezetten felhívjuk az érintettek figyelmét arra, hogy a weboldalon sütik (cookie-k) használatára kerül sor. A www.nansi.hu egyben www.nansi.hu weboldalt felkereső érintett számítógépére ezen sütik (cookie-k) kizárólag abban az esetben telepíthetők, ha ezek alkalmazásához az érintett a honlapon tájékoztatás céljából elhelyezett felugró ablakban megjelenő ’Elfogadom’ gombra kattintva a sütik (cookie-k) által gyűjtött személyes adatok kifejezéséhez önkéntesen és kifejezetten – az általunk biztosított tájékoztatás birtokában – hozzájárulását adja. A www.nansi.hu egyben www.nasni.eu weboldalon alkalmazott cookie-k megnevezéséről, céljáról, szolgáltatójáról, típusúról, lejáratáról az ún. cookie panelen nyújtunk tájékoztatást, melyet az érintettek a ’Részletek megjelenítése’ gombra kattintva tudnak megjeleníteni.

Felhívjuk az érintettek figyelmét arra, hogy a sütiket törölhetik saját számítógépükről, illetve letilthatják böngészőjükben a sütik alkalmazását, azonban ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldal egyes szolgáltatásait nem, vagy csak korlátozottan tudják igénybe venni. A sütik kezelésére általában a böngésző Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

Társaságunk tájékoztatja az érintetteket, hogy a www.nansi.hu egyben www.nansi.hu weboldalon remarketing hirdetési eszközöket alkalmazunk, ennek során naplózzuk a honlapot meglátogató érintettek felhasználási adatait és számítógépük beállításait abból a célból, hogy az érintettek számára testreszabott, érdeklődésen alapuló hirdetéseket jelenítünk meg a Társaságunk által forgalmazott termékekről, illetve nyújtott szolgáltatásokról. Az általunk használt rendszer automatikusan rögzíti belépéskor, illetve kilépéskor, az érintettek számítógépének adatait, melyek a weboldal használata során generálódnak. Ezek a technikai adatok az érintett személyes adataival nem kapcsolhatók össze, és azokhoz kizárólag Társaságunk férhet hozzá.

Társaságunk a www.nansi.hu egyben www.nansi.hu oldal meglátogatásakor remarketing célból az érintett böngészőjében automatikusan cookie-kat helyez el, melyek azonban nem gyűjtenek semmilyen személyes adatot az érintettől, továbbá nem alkalmasak az érintett felhasználó azonosítására sem. Társaságunk nem jogosult az érintettek által jelen tájékoztatóban meghatározott célokból rendelkezésére bocsátott személyes adatokat remarketing célból felhasználni, illetve harmadik személyek részére továbbítani, más módon elérhetővé tenni.

A cookie-k által rögzített felhasználási adatok rögzítésének célja egyrészről az, hogy Társaságunk az érintettek által a honlapon folytatott tevékenységekről, megtekintett tartalmakról statisztikai kimutatásokat készítsen, a weboldalt a felhasználói élmény javítása érdekében fejleszteni tudja, valamint a honlap látogatói, felhasználói számára testreszabott hirdetéseket jelenítsen meg.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy Társaságunk a www.nansi.hu egyben www.nansi.hu weboldalon a Google, Inc. (“Google”) által nyújtott Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics szintén használ “sütiket” (“cookies”), melyeket a látogató számítógépén helyez el, és amelyek célja, hogy segítsék a weboldal használatának elemzését. A “süti” által generált, a weboldal használatára vonatkozó információk a következők: a látogató internet-szolgáltatójának megnevezése, a látogató IP címe, szoftverböngésző verziószáma, operációs rendszer típusa, a holnapon meglátogatott oldalak, weboldal eléréséhez használt keresőszavak, a weboldal, ahonnan a látogató Társaságunk honlapját elérte. Az adatokat a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja.

A Google ezeket az információkat a weboldal látogató által történő használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google nem kapcsolja össze a látogató IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal.

A látogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával megtilthatja a “sütik” használatát, azonban előfordulhat, hogy ebben az esetben nem fogja tudni használni a weboldal összes funkcióját. A www.nansi.hu egyben www.nansi.hu weboldal használatával a felhasználó hozzájárul adatainak feldolgozásához a fent meghatározott módon és célokra. A Google által alkalmazott sütikről további tájékoztatás érhető el a www.google.com/analytics/ és a https://support.google.com/analytics/answer/6004245 oldalakon. Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és célból megismerje és kezelje, úgy telepítse böngészőjében a sütik (cookie-k) alkalmazásának blokkolására szolgáló kiegészítőt.

Az ún. Affiliate marketing (vagy más néven partner-marketing) egy internetalapú értékesítési mechanizmus, mely lehetővé teszi Társaságunk számára, hogy saját termékeinkre, szolgáltatásainkra vonatkozó reklámokat jelenítsünk meg más weboldal-üzemeltetők, azaz az affiliate marketing partnerek weboldalain, mely megjelenésért cserébe jutalékot fizetünk az így generált kattintásszám vagy az eladások alapján. Társaságunk az ún. Affiliate marketing rendszer használatával hozzáférhetővé tesz egy reklámot – ez lehet egy banner vagy más, internetes reklámozásra/promócióra szolgáló eszköz – melyet ezután az affiliate marketing partnerek saját honlapjukon vagy más értékesítési csatornák – kulcsszavas hirdetés, e-mail marketing – segítségével jelenítenek meg.

Webáruházunk online felületén az alábbi szolgáltatók által működtetett Affiliate marketing rendszerek konverziókövetésre szolgáló eszközeit használjuk: AWIN AG, Easy Marketing GmbH és Resolution Media München GmbH ügynökség.

Ebből a célból sütiket (cookie-kat) helyezünk el a felhasználók végberendezésein, melyek kizárólag azt a célt szolgálják, hogy egy adott promóciós eszköz eredményességét pontosan meg tudjuk határozni, továbbá ezek segítségével lehetséges a reklámot megjelenítő partnerrel szemben a megfelelő elszámolás és a teljesítményalapú díjazás biztosítása. Az egyes sütik (cookie-k) kizárólag arra vonatkozó adatokat tartalmaznak, hogy egy végberendezésről mikor kattintottak egy meghatározott reklámra.

A nyomkövető sütiben (cookie-ban) egy egyedi, azonban az egyes felhasználók azonosítására alkalmatlan számsor található, melynek segítségével az Affiliate marketing rendszerek a felhasználó által végzett tevékenység időpontját dokumentálni tudják. A süti (cookie) a felhasználó végberendezésének IP címét mint személyes adatot rögzíti, mely személyes adat kezelésének jogalapja Társaságunk jogos érdeke. Személyes adatait a fenti célból az Ön végberendezésén elhelyezett sütik (cookie-k) érvényességi idejéig kezeljük, melynek időtartama mindhárom szolgáltató vonatkozásában a sütik (cookie-k) elhelyezésétől számított 1-1 év. Amennyiben Ön személyes adatainak kezelése ellen írásban tiltakozik, úgy az adatok kezelése legfeljebb ezen időpontig tart.

Az adatok jogos érdek alapján történő kezelése érdekében a kötelező adatvédelmi előírásoknak megfelelően elvégeztük az érdekmérlegelési tesztet. Az érdekmérlegelési teszt során Társaságunk összevetette egymással a saját és az érintettek oldalán fennálló jogos érdekeket és alapvető jogokat, amelynek eredményeképpen megállapításra került, hogy Társaságunknak a www.nansi.hu egyben www.nansi.hu weboldalt felkereső személyek IP cím adatainak kezelését megalapozó jogos érdeke erősebb és hangsúlyosabb, mint az érintetteknek ahhoz fűződő érdeke, hogy ezen adataikat az adatkezelő ne ismerhesse meg, illetve ne kezelhesse. Ezen adatok ismerete hiányában az Affiliate marketing rendszerek hasznavehetetlenné válnának, ugyanis enélkül nem lenne megállapítható, hogy a weboldalt felkereső személyek az egyes partnerek marketing tevékenységének eredményeképpen jutottak el a weboldalra, vagy tőlük teljesen függetlenül böngésznek a webáruházban, ami indokolatlan hátrányt eredményezne számunkra.

Amennyiben nem szeretné, hogy az Ön által használt végberendezéseken a fenti célból sütik (cookie-k) elhelyezésére kerüljön sor, úgy ezt Társaságunk részére írásban az info@nansi.hu e-mail címen vagy postai úton Társaságunknak címezve, a ”2112 Veresegyház, Gyermekliget utca 48/B 1/18, levelezési címre küldve jelezheti.

 1. Panaszkezeléssel összefüggésben kezelt személyes adatok

Társaságunk biztosítja székhelyén, valamint a webáruházban vásárló természetes személyek számára Társaságunk által forgalmazott termékekkel, azok értékesítésével kapcsolatos panasz megtételének, benyújtásának lehetőségét mind szóban – jegyzőkönyv felvétele mellett –, mind pedig írásban. A szóbeli panasz megtétele során Társaságunk az érintett nevét, lakcímét, míg írásban benyújtott panaszok esetében a fenti adatokon túlmenően az érintett bejelentő által saját elhatározásból megadott további személyes adatokat kezeli. Az adatkezelés jogalapja Társaságunkra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, melyet a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. §-a és 17/C. §-a ír elő számunkra.

Társaságunkhoz panasszal forduló személyek adatainak kezelése kizárólag abból a célból történik, hogy a jegyzőkönyvbe mondott vagy írásban benyújtott panaszt a jogszabály által előírt határidőn belül ki tudjuk vizsgálni és meg tudjuk válaszolni. A szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyvben szereplő személyes adatokat, valamint az írásbeli panaszbeadványban, valamint az arra adott válaszban megjelölt személyes adatokat – jogi kötelezettségének eleget téve – a jegyzőkönyv felvételétől, valamint a panasz megválaszolásától számított 5 évig kezeljük.

Amennyiben a www.nansi.hu egyben www.nansi.hu oldalon működő webáruházban forgalmazott terméket megvásárló személy a vásárlást követően Társaságunk hibás teljesítéséből eredő jogait (szavatosság, jótállás, minőségi kifogások), vagy az elállásra vonatkozó jogát gyakorolja, úgy az erre a célra kialakított nyomtatványon megadott alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor: név, lakcím, illetve vásárlástól való elállás esetén a fenti adatokon mellett az érintett számlavezető bankjának megnevezése, bankszámlaszáma. A fenti személyes adatok kezelésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet által előírt jogi kötelezettség teljesítése érdekében kerül sor.

Az érintettek adatainak kezelése abból a célból történik, hogy Társaságunk az érintetti igények elbírálása érdekében intézkedni tudjon, a kapcsolatot felvegye az érintett személyekkel, illetve tájékoztassa az igényérvényesítő személyeket a kérelem elbírálásáról. A NANSI – The beauty is yours – vásárló személyek által szavatossági-, jótállási jogaik érvényesítése vagy a megvásárolt termékekkel szembeni minőségi kifogások kezelése érdekében megadott személyes adatok kezelését Társaságunk az erre vonatkozó jegyzőkönyv felvételétől, illetve a formanyomtatvány benyújtásától számított 3 évig kezeli a törvény kötelező rendelkezése alapján.

 1. Termékek visszáruzásához kapcsolódó adatkezelés

Abban az esetben, ha a telephelyen a vásárló személyek bármely okból elállnak a vásárlástól, és a terméket az üzletbe visszavétel céljából visszaviszik, ezen személyek nevének és lakcímének kezelésére sor kerül. Ezek a személyes adatok a visszáru bizonylaton kerülnek feltüntetésre, melyből egy példányt a vásárló kap meg, egy példányt pedig a Társaság őriz meg. Az érintettek adatainak kezelését Társaságunk számára a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 3. mellékletének EC) pontjának 4. alpontja írja elő, így az adatkezelés jogalapja ezen adatok vonatkozásában a Társaságunkat terhelő jogi kötelezettség teljesítése.

A visszáru bizonylaton szereplő személyes adatok kezelésének célja egyrészről az, hogy Társaságunk teljesíteni tudja a jogszabály által előírt kötelezettségét, továbbá eleget tudjon tenni a vásárlónak a megvásárolt termék visszavételére, illetve a kifizetett vételár visszafizetésére vonatkozó kérésének.

A személyes adatok kezelésének időtartama azon üzleti év zárásától számított 5 évig tart, mely évben a visszáru bizonylatok kiállítása történt, ezt az adatkezelési időtartamot az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78. §-a írja elő Társaságunk részére.

 1. NANSI törzsvásárlói kártyával rendelkező személyek adatainak kezelése

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a NANSI törzsvásárlói kártya igénylésére szolgáló adatlap kitöltésével és Társaságunk részére történő eljuttatásával kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy az igénylés során közölt adatait a NANSI – The beauty is yours- Mátrai Balázs ev. a törzsvásárlói kártya használatának biztosítása, a nyújtott szolgáltatások színvonalának növelése, valamint az új szolgáltatások bevezetése érdekében kezelje. A törzsvásárlói program keretében a hűségpontok jóváírása, valamint a hűségcsekk kiállítása és kezelése érdekében a kártyaigénylőnek a törzsvásárlói kártya igénylésekor, illetve megújításakor legalább az alábbi személyes adatait meg kell adnia: név, lakcím, születési dátum, e-mail cím, mobiltelefonszám.

Felhívjuk valamennyi érintett figyelmét arra, hogy a fent felsorolt személyes adatok megadásának hiányában a kártyaigénylő törzsvásárlói kártya kiállítására, illetve a törzsvásárlói programban történő részvételre nem jogosult.

A hűségprogramban való részvételhez szükséges személyes adatokat a kártya érvényességi ideje alatt, de legfeljebb a kártyabirtokos utolsó vásárlásától számított 10 év elteltéig kezeljük, valamint ugyanezen időtartam vonatkozik az érintett vásárlási adatainak (a hűségpontok biztosítása, illetve a hűségcsekkek érvényesítése érdekében) kezelésére, nyilvántartására is.

A kártyabirtokos az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás elolvasását követően, a jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy Társaságunk a kártyabirtokos által közölt, valamint a kártyabirtokos vásárlásai során megismert vásárlástörténeti adatait (vásárlások helye, ideje, cikktörzse, értéke) közvetlen üzletszerzési, tájékoztatási és piackutatási célból felhasználja.

A fent írtakon túl a kezelt adatok harmadik fél részére nem kerülnek átadásra, kivéve, ha jogszabály vagy jogerős bírósági vagy hatósági határozat másként rendelkezik.

Az érintett bármikor jogosult arra, hogy a jelen pontban írt célokból felhasznált adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonja. Társaságunk tájékoztatja azonban az érintetteket, hogy az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás visszavonása azt eredményezi, hogy Társaságunk a hozzájárulás visszavonását követően nem tudja biztosítani a törzsvásárlói kártya rendeltetésszerű használatát, ezért a hozzájárulás visszavonása a törzsvásárlói programban való részvételre vonatkozó szerződés érintett általi felmondásának minősül.

Felhívjuk a kártyabirtokosok figyelmét, hogy amennyiben az adatkezeléshez történő hozzájárulásukat időközben visszavonják, úgy a visszavonás az ezt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

 1. Marketing célú adatkezelés

Amennyiben Ön a NANSI törzsvásárlói kártya jelentkezési lap megfelelő rovatainak egyértelmű kitöltésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Társaságunk megkeresse Önt a tevékenységi körébe tartozó, illetve az általa forgalmazott termékekkel kapcsolatos egyedi ajánlatokkal, további információs anyagokat küldjön Önnek, úgy ebben az esetben az adatkezelés célja ezen egyedi ajánlatok eljuttatása.

Marketing célú megkeresések küldése céljából adatait mindaddig kezeljük, amíg az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását Ön vissza nem vonja. Adatainak marketing célból történő kezeléséhez adott hozzájárulását Ön bármikor jogosult írásban visszavonni a NANSI törzsvásárlói kártya birtokosként a 2112 Veresegyház, Gyermekliget utca 48/B 1/18. postacímre, vagy az info@nansi.hu e-mail címre küldött levél útján.

Társaságunk nevében a NANSI törzsvásárlói kártyához kapcsolódó hírleveleket sms-ben vagy postai elektronikus úton szerződött adatfeldolgozók juttatják el. Az adatfeldolgozók részére a kártyabirtokos által megadott telefonszám, illetve név és lakcím adatok kerülnek átadásra.

Ön a www.nansi.hu egyben www.nansi.hu oldalon személyes adatainak megadásával feliratkozhat Társaságunk hírleveleire. Azzal, hogy e-mail címét és nemét megadja, majd ezt követően a feliratkozáskor megadott e-mail címre elküldött üzenetben található linkre kattintva feliratkozási szándékát megerősíti, Ön hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait hírlevél küldése céljából kezeljük. Adatait mindaddig kezeljük, amíg hozzájárulását vissza nem vonja, melyet bármikor megtehet a hírlevelek alján található linkre kattintva vagy a weboldalon kifejezetten erre a célra létrehozott leiratkozási felületen keresztül.

Akár NANSI törzsvásárlói kártya birtokosként vonja vissza korábban adott, adatainak marketing célú kezeléséhez adott hozzájárulását, akár a hírlevelekről iratkozik le, Társaságunk haladéktalanul intézkedik annak érdekében, hogy rendszereiben a hozzájárulás visszavonásának ténye átvezetésre kerüljön, és a jövőben marketing célból az Ön személyes adatainak kezelésére ne kerüljön sor. A hírlevélről történő leiratkozás megtörténtéről Társaságunk az érintett részére minden esetben visszaigazolást küld.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a hozzájárulás visszavonása egyik esetben sem befolyásolja azon adatkezelési tevékenységeink jogszerűségét, amelyeket a visszavonást megelőzően végeztünk az Ön hozzájárulása alapján.

 1. Nyereményjátékokhoz kapcsolódó adatkezelés

Amennyiben a Társaságunk által szervezett és nyilvánosan meghirdetett nyereményjátékokban való részvétel érdekében Ön megadja adatait, úgy ez a személyes adatok kezeléséhez való önkéntes és tájékoztatáson alapuló hozzájárulásnak minősül. Személyes adatait a nyereményjáték lebonyolítása, valamint a nyertesek kiértesítése és a nyeremények nyertesekhez történő eljuttatása érdekében kezeljük. Társaságunk a nyereményjáték lebonyolítása céljából kezelt személyes adatokat – amennyiben azok kezelésére más jogalap nem áll rendelkezésre – a hozzájárulás visszavonásának időpontjáig, de legkésőbb az adott nyereményjáték akció lezárultáig kezeli.

A nyereményjátékok lebonyolítása, nyertesek értesítése, a nyeremények személyes átadása, illetve postai úton történő eljuttatása érdekében Társaságunk a következő személyes adatokat kezeli: név, lakcím, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám, adószám, személyazonosító igazolvány száma.

Adatainak nyereményjátékban való részvétele céljából történő kezeléséhez adott hozzájárulását Ön bármikor jogosult írásban visszavonni a 2112 Veresegyház, Gyermekliget utca 48/B 1/18 postacímre, vagy az info@nansi.hu e-mail címre küldött levél útján. Ebben az esetben az haladéktalanul intézkedünk annak érdekében, hogy rendszereiben a hozzájárulás visszavonásának ténye átvezetésre kerüljön. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben a nyereményjáték lezárultát megelőzően az adatkezeléshez adott hozzájárulása visszavonásra kerül, úgy az a nyereményjátékból történő azonnali kizárást vonja maga után.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja Társaságunk azon adatkezelési tevékenységeinek jogszerűségét, amelyeket a visszavonást megelőzően végzett az Ön hozzájárulása alapján.

 1. Adatkezelő által szervezett rendezvényeken részt vevő személyek adatainak kezelése

Az általunk szervezett rendezvényeken, eseményeken részt vevő természetes személyek adatait is kezeljük. Az adatkezelés jogalapja az érintettek erre vonatkozó önkéntes, tájékoztatáson alapuló hozzájárulása, melyet a Társaságunk által kifejezetten erre a célra kialakított nyilatkozat aláírásával ad meg az érintett. Az adatok kezelésének célja, hogy a Társaságunk által szervezett rendezvényekről, eseményekről az érintetteket értesítse, valamint az azokon részt vevő személyekről kép-, hang-, és videofelvételeket készítsen, és azokat saját marketing célokra felhasználja.

Az érintettről az alábbi személyes adatokat kezeljük: név, telefonszám, a rendezvény helyszínén készült audiovizuális kép-és hangfelvételeken szereplő képmása, illetve hangja, valamint a rendezvényen folytatott cselekménye, magatartása. Az adatok kezelése az érintett által adott, az adatkezelést engedélyező hozzájárulás visszavonásáig tart.

Fel kívánjuk hívni figyelmét, hogy adatainak marketing célból történő kezeléséhez adott hozzájárulását Ön bármikor jogosult írásban visszavonni a 2112 Veresegyház, Gyermekliget utca 48/B 1/18 postacímre, vagy az info@nansi.hu e-mail címre küldött levél útján. Ebben az esetben haladéktalanul intézkedünk annak érdekében, hogy nyilvántartásainkban a hozzájárulás visszavonásának ténye átvezetésre kerüljön.

Betekintésre vonatkozó joga alapján Ön jogosult arra, hogy Társaságunktól a személyes adatait tartalmazó kép-, hang-, és videofelvételekről tájékoztatást, illetve másolatot kérjen, meghatározott feltételek fennállása esetén pedig az adatkezelés korlátozását vagy a személyes adatokat tartalmazó felvételek törlését kérje. Ezen kérelmeket haladéktalanul, de legkésőbb azok beérkezésétől számított 30 napon belül elbíráljuk, és ennek eredményéről tájékoztatást nyújtunk.

Ön kérheti továbbá, hogy a személyes adatait tartalmazó felvételeket közvetlenül továbbítsuk egy Ön által megjelölt adatkezelő részére. Fel kívánjuk hívni figyelmét arra, hogy az Ön által címzettként megjelölt adatkezelő személyét, valamint adatkezelésre vonatkozó eljárását nem vizsgáljuk, ezért az ezzel összefüggésben Önnél felmerülő bármely kárért vagy más hátrányos jogkövetkezményért felelősségünket ezúton kizárjuk.

 1. Kapcsolatfelvétel céljából folytatott adatkezelés

A www.nansi.hu egyben www.nansi.hu oldalon megrendezésre kerülő promóciók iránt érdeklődő természetes személyek, illetve azon vásárlók adatait kezeljük, akik az általunk forgalmazott termékeket keresnek, a kapcsolatfelvételhez szükséges mértékben és ideig. Kapcsolatfelvétel céljából az érintettek következő adatait kezeljük: név, mobiltelefonszám. A személyes adatokat Társaságunk közvetlenül az érintettektől szerzi meg, akik adataikat a hozzájáruló nyilatkozat aláírásával egyidejűleg adják meg.

Az érintettel való kapcsolatfelvétel céljából kezelt adatokat az érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig, de a promóciók időpontjáról való értesítés esetében legfeljebb a promóció lezárultától, míg a vásárló által keresett termék elérhetőségéről való tájékoztatás esetén legfeljebb a termék érintett általi átvételétől számított 6 hónapig kezeljük. Ezen féléves adatkezelési időtartamot Társaságunk jogos érdeke alapozza meg, ugyanis az érintettek által esetlegesen előterjesztett panaszok, kifogások elbírálásához, illetve az érintettek által Társaságunkkal szemben kezdeményezett igényérvényesítési eljárásban a bizonyítási kötelezettségünk teljesítéséhez elengedhetetlen az adatok hosszabb ideig történő megőrzése, kezelése.

A jogos érdek fennállásának igazolása érdekében elvégeztük az érdekmérlegelési tesztet, melynek eredményeképpen megállapításra került, hogy Társaságunknak erősebb érdeke fűződik ahhoz, hogy a promóció lezárultát, illetve a keresett termék átadását követően további 6 hónap elteltéig kezeljük az érintettek adatait, mint az érintettek azon jogos érdeke, hogy a kapcsolatfelvétel céljából megadott adataikat ne kezeljük tovább, mint a promóció időtartama vagy a termék átvétele. Az érdekmérlegelési tesztet weboldalunkon közzétettük, így azt az érintettek bármikor megismerhetik.

 1. Kamerarendszer üzemeltetésével összefüggő adatkezelés

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az általunk üzemeltetett telephelyen elektronikus megfigyelőrendszert (térfigyelő kamerarendszer) működtetünk. Az elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetésével kapcsolatos technikai feladatokat (karbantartás, hibajavítás) Társaságunk 1. számú mellékletben szereplő adatfeldolgozója látja el.

A kamerák által rögzített személyes adatok kezelését Társaságunk végzi, az adatfeldolgozó kizárólag a kamerarendszer folyamatos üzemeltetésének biztosítása érdekében és csakis ebben a körében férhet hozzá a személyes adatokhoz, amelyeken kizárólag technikai jellegű műveleteket jogosult végezni, amennyiben ez a rendszer működésének fenntartásához feltétlenül szükséges.

A területre belépő, és az ott tartózkodó személyek elektronikus megfigyelőrendszer által rögzített adatait Társaságunk, illetve harmadik felek jogos érdeke alapján kezeljük, a kamerarendszer működtetésének és így a személyes adatok kezelésének célja az emberi élet- és testi épség, a vagyontárgyak védelme, valamint a jogsértések és balesetek megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a Társaságunk jogos érdekére alapított adatkezelést az érdekmérlegelési teszt eredménye alapján végezzük. Az érdekmérlegelési teszt alapján egyaránt megvizsgáltuk és súlyoztuk az adatkezelői és az érintetti oldalon fennálló jogos érdekeket és alapvető jogokat. Ennek eredményeképpen megállapításra került, hogy Társaságunknak, illetve harmadik feleknek jogos érdekük fűződik ahhoz, hogy a kamerákkal megfigyelt vagyontárgyak védelmét, valamint Társaságunk, munkavállalóink és vásárlóink tulajdonát, továbbá munkavállalóink és vásárlóink egészségét, testi épségét sértő, illetve veszélyeztető cselekményeket észleljük, felderítsük, és a jogsértéseket egy esetleges hatósági, bírósági eljárás során bizonyítani tudjuk, melyhez elengedhetetlen a kamerák üzemeltetése és a felvételeken szereplő személyes adatok kezelése.

Társaságunk a következő személyes adatokat kezeli: az általunk üzemeltetett üzletekben tartózkodó természetes személyek felvételeken szereplő képmása, valamint az érintettek cselekményei. A kamerafelvételek tárolása az egyes üzletekben történik, a kamerarendszer rögzítőegységének memóriáján fokozott adatbiztonsági intézkedések mellett tároljuk, így biztosított, hogy illetéktelen személyek ne tekinthessék meg és más módon se férhessenek hozzá a rögzített felvételekhez.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az üzletekben elhelyezett kamerák látószöge a fokozott védelmet igénylő berendezési tárgyakra irányul.

Társaságunk a személyes adatokat tartalmazó kamerafelvételeket azok rögzítésétől számított 15 napig kezeli, ezen időtartamot követően a felvételek automatikusan törlődnek. A fenti tárolási időtartam vonatkozásában tájékoztatjuk az érintetteket, hogy annak meghatározása Társaságunk jogos érdeke alapján az érdekmérlegelési teszt elvégzését követően történt. Társaságunk az érdekmérlegelési teszt elkészítése során egyaránt megvizsgálta és súlyozta az adatkezelői és az érintetti oldalon fennálló jogos érdekeket és alapvető jogokat. Ennek eredményeképpen megállapításra került, hogy Társaságunknak jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a kamerákkal megfigyelt vagyontárgyak védelmét, valamint Társaságunk, munkavállalóink és vásárlóink tulajdonát, továbbá munkavállalóink és vásárlóink egészségét, testi épségét sértő, illetve veszélyeztető cselekményeket észleljük, felderítsük, és a jogsértéseket egy esetleges hatósági, bírósági eljárás során bizonyítani tudjuk. A fenti okokból szükséges a felvételek általunk meghatározott időtartamig történő megőrzése. Társaságunk az adattárolás időtartamának meghosszabbítását lehetővé tevő jogos érdeke ebben az esetben elsőbbséget élvez az érintettek azon érdekével szemben, hogy a róluk készült felvételt ne, vagy kevesebb, mint 15 napig tároljuk. A 15 napos időtartam méltányosnak tekinthető, nem jelenti a személyes adatok indokolatlanul hosszú ideig tartó kezelését, azt a jogsértő cselekmények felderítése és az eljárások megindításához általában szükséges időtartam figyelembevétele mellett határoztuk meg.

A kamerafelvételekben szereplő személyes adatokhoz kizárólag Társaságunk erre feljogosított munkavállalói férhetnek hozzá, akiknek feladatellátásához a felvételek szükségesek. A személyes adatok biztonságos kezelése érdekében a tárolt adatok védelmét személyre szóló felhasználónév és jelszó biztosítja, amelynek segítségével megállapítható az is, hogy az adatokhoz mely jogosult és mikor fért hozzá.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a kamerák által készített felvételre az Önt megillető jogok gyakorlása érdekében szüksége van, kérheti, hogy Társaságunk a felvételt ezen jogérvényesítés idejére ne törölje. Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adatkezelés időtartamán belül a felvételek törlése iránti kérelem előterjesztésére nincs lehetőség. Betekintésre vonatkozó joga alapján Ön jogosult arra, hogy Társaságunk által rögzített, személyes adatait tartalmazó kamerafelvételekről tájékoztatást, illetve másolatot kérjen mindaddig, amíg a felvételek törlésre nem kerülnek azzal, hogy kérelmét csak annyiban tudjuk teljesíteni, amennyiben ez nem jár más természetes személyek jogainak sérelmével.

 1. Telephelyen talált, elhagyott vagyontárgyak visszajuttatásához kapcsolódó adatkezelés

Társaságunk kezeli azon természetes személyek adatait is, akik a telephelyen történő tartózkodásuk során valamely vagyontárgyukat elveszítik, és amely vagyontárgyakat az üzletek alkalmazottai, az üzletekben tartózkodó biztonsági őrök vagy adott esetben az üzlet másik vásárlója talál meg és ad át az üzlet vezetőjének, helyettesének, vagy a vezető tanácsadónak. Az adatkezelés az alábbi személyes adatokra terjed ki: név, kapcsolatfelvételi adatok (lakcím vagy e-mail cím vagy telefonszám).

A fenti adatok kezelésére annak érdekében kerül sor, hogy Társaságunk az üzletek valamelyikében elhagyott vagyontárgyak tulajdonosait értesítse, és a talált tárgyakat azok tényleges tulajdonosainak visszaszolgáltassa. Az adatkezelés Társaságunk jogos érdekén alapul.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy Társaságunk jogos érdekére alapított adatkezelést az érdekmérlegelési teszt elvégzését követően, annak eredménye alapján végezzük. Az érdekmérlegelési teszt lefolytatása során egyaránt megvizsgáltuk és súlyoztuk az adatkezelői és az érintett oldalon fennálló jogos érdekeket és alapvető jogokat. Ennek eredményeképpen megállapításra került, hogy Társaságunknak az adatkezeléshez fűződő jogos érdeke – az érdekmérlegelési tesztben részletesen bemutatott és kifejtett indokok alapján – erősebb és hangsúlyosabb, mint az érintett személyeknek az ahhoz fűződő érdeke, hogy nevüket és a velük való kapcsolatfelvételhez feltétlenül szükséges adataikat Társaságunk még akkor se kezelje, ha ezen érintettek vagyontárgyaikat valamely okból a telephelyen felejtették, elvesztették.

Az adatok kezelése a megtalált vagyontárgyak visszaadásáig tart azzal, hogy az érintettek névadatait tartalmazó átadás-átvételi jegyzőkönyveket Társaságunk ezen időpontot követően is megőrzi, az 5 éves általános elévülési idő elteltéig. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvek megőrzését, illetve az abban feltüntetett névadatok kezelését ugyancsak Társaságunk jogos érdeke indokolja, mivel ezen dokumentum birtokában tudja Társaságunk a későbbiekben hitelt érdemlő módon bizonyítani azt a tényt, hogy az üzletben talált vagyontárgyat pontosan mikor és kinek szolgáltattuk vissza.

 1. Álláshirdetésre jelentkező személyek adatainak kezelése

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy abban az esetben, ha az általunk meghirdetett állások betöltése céljából pályázatot nyújtanak be, úgy a pályázatban szereplő adatokat kezeljük. A kezelt adatok köre érintettenként eltérhet, de a legtöbb esetben az alábbi kört öleli fel: név, lakcím, születési hely és idő, e-mail cím, telefonszám, iskolai végzettség, szakmai tapasztalat, bérigény, érdeklődés, nyelvismeret, informatikai ismeretek, fénykép hobbi, valamint az önéletrajzban szereplő további adatok, iskolai végzettséget igazoló okiratok adatai.

Társaságunk által meghirdetett álláshelyekre jelentkező személyek adatai kezelésének jogalapja a pályázó erre vonatkozó hozzájárulása. A jelen tájékoztató ismeretében az álláshirdetésre jelentkező érintettek megadott személyes adataik kezeléséhez abból a célból járulnak hozzá, hogy Társaságunk a beérkező pályázatot elbírálja, ezzel összefüggésben az érintettel a kapcsolatot felvegye, az érintettet alkalmasságáról személyes interjú keretében is meggyőződjön, valamint a pályázat elbírálásának eredményéről tájékoztassa az érintettet.

Az adatok kezelésének időtartama annak az állásnak a betöltéséig tart, melyre az érintett jelentkezést nyújtott be – kivéve azt a pályázót, akivel munkaviszony létesítésére kerül sor. Társaságunk nyertes pályázó kiválasztását követően írásban tájékoztatja a többi érintettet arról, hogy nem került kiválasztásra, illetve arról is, hogy személyes adatainak kezelésére a továbbiakban a fenti célból nem kerül sor. Ezt követően haladéktalanul intézkedünk az érintett személyek e célból kezelt adatainak törlése iránt.

A pályázót megilleti a hozzájárulás visszavonásának joga. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy amennyiben a hozzájárulásukat a pályázati eljárás lezárulta előtt vonják vissza, úgy az érintett pályázata érvénytelenítésre kerül. A pályázói hozzájárulás a visszavonás az ezt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

 1. Személyes adatok kezelése PR tevékenységgel összefüggésben, közös adatkezelés

Az általunk folytatott PR tevékenység során is sor kerül személyes adatok kezelésére. A személyes adatok kezelésének célja ebben az esetben az, hogy az általunk forgalmazott termékeket, illetve kínált szolgáltatásokat a Társaságunk által kiválasztott, nagy sajtónyilvánosságot kapó, illetve a közösségi médiában jelentős számú követővel rendelkező érintettek útján (bloggerek, vloggerek, influencerek, médiaszemélyiségek, közszereplők) népszerűsítsük. A fenti adatkezelési tevékenység az érintettek következő személyes adataira terjed ki: név, e-mail cím, mobiltelefonszám.

A személyes adatok kezelésének jogalapja az érintettek tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulása. Társaságunk a személyes adatokat addig kezeli, amíg erre vonatkozó hozzájárulásukat az érintett személyek vissza nem vonják.

Felhívjuk valamennyi adatkezeléssel érintett személy figyelmét arra, hogy mind Társaságunk, mind pedig a társadatkezelő köteles az általa végzett adatkezelési tevékenység gyakorlása során megfelelni a GDPR, illetve a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek, biztosítani a személyes adatok biztonságos kezelését, és megfelelő tájékoztatást nyújtani az érintettek számára az adatkezeléssel összefüggésben.

Tájékoztatjuk továbbá az érintetteket, hogy személyes adataik kezelésével összefüggésben őket megillető jogokat bármikor jogosultak gyakorolni Társaságunk és a társadatkezelő vonatkozásában és mindkettőnkkel szemben is, erre vonatkozó kérelmüket Társaságunknál terjeszthetik elő a jelen tájékoztató 22. pontjában írtaknak megfelelően. Társaságunk a közös adatkezeléssel kapcsolatban további, részletesebb felvilágosítást az érintettek részére külön írásbeli megkeresése alapján nyújt.

 1. Adatkezelés a FOXPOST Zrt.- vel és a DPD Hungária Kft. -vel való együttműködés során

Társaságunk annak érdekében, hogy a webáruházban forgalmazott termékeket az érintettek számára eljuttassuk, a FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cégjegyzékszám: 10–10-020309 – Egri Törvényszék Cégbírósága Adószám: 25034644-2-10 Székhely: Magyarország, 3300 Eger, Pacsirta utca 35/A Telephely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. Üzleti tevékenység helye: Magyarország Telefon: +36 1 999 0369 E-mail: info@foxpost.hu és DPD Hungária Kft. DPD Futárpostai, Csomagküldő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 1134 Budapest, Váci út 33., A épület II. emelet Magyarország, Menedzsment: Czifrik Szabolcs (CEO), Homonnay Gábor (Sales Director), Mészáros Gyula (Operations Director) Cégjegyzékszám: 01-09-888141 Adószám: 13034283-2-41 Központi elérhetőségeink: E-mail: dpd@dpd.hu Telefonszám: +36 1 501 6200 működik együtt erre vonatkozó partneri szerződések alapján.

A személyes adatok kezelésének célja ebben az esetben az, hogy Társaságunk az érintettel kötött adásvételi szerződésből fakadó kötelezettségét teljesíteni tudja. Társaságunk csak így tudja a webáruházban rendelést leadó természetes személyek számára a megrendelt terméket eljuttatni, valamint a vevőt tájékoztatni a termék kiszállításáról, ha az érintett nem személyes átvételi módot választott, hanem azok kiszállítását kérte. A személyes adatok kezelésének jogalapja az érintettek és Társaságunk között, a termék megvásárlásával létrejövő adásvételi szerződéses kapcsolat.

FOXPOST Zrt. részére az érintettek alábbi adatai kerülnek átadásra: név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, megrendelt termékek összértéke, csomag súlya, megrendelés száma, vevő által fizetendő vételár. DPD Hungária Kft. részére az érintettek alábbi adatai kerülnek átadásra: név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, vevő által fizetendő vételár.

Az érintettek adatainak átadása ahhoz szükséges, hogy Társaságunk garantálni tudja a FOXPOST Zrt., illetve a DPD Hungária Kft. szolgáltatásának igénybevétele útján az érintett személyek által a webáruházban megvásárolt termékek kiszállítását az érintettek részére.

Felhívjuk valamennyi adatkezeléssel érintett személy figyelmét arra, hogy mind Társaságunk, mind pedig a FOXPOST Zrt. és a DPD Hungária Kft. önálló adatkezelőként jár el az érintettek fent felsorolt személyes adatainak kezelése során. Társaságunk, a FOXPOST Zrt., és a DPD Hungária Kft. egyaránt kötelesek az általuk végzett adatkezelési tevékenység gyakorlása során megfelelni a GDPR, illetve a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek, biztosítani a személyes adatok biztonságos kezelését, és megfelelő tájékoztatást nyújtani az érintettek számára az adatkezeléssel összefüggésben.

Tájékoztatjuk továbbá az érintetteket, hogy személyes adataik kezelésével összefüggésben őket megillető jogokat bármikor jogosultak gyakorolni Társaságunk, a FOXPOST Zrt., és a DPD Hungária Kft. vonatkozásában és mindkettőjükkel szemben is, erre vonatkozó kérelmüket Társaságunknál a jelen tájékoztató 22. pontjában írtaknak megfelelően, míg a FOXPOST Zrt.-nél, illetve a DPD Hungária Kft.-nél azok saját adatkezelési tájékoztatójában írtak szerint terjeszthetik el.

A FOXPOST Zrt. adatkezelési tájékoztatója elérhető itt: https://foxpost.hu/uploads/documents/hu/foxpost_adatkezeles.pdf

A DPD Hungária Kft. adatvédelmi tájékoztatója elolvasható erre a linkre kattintva: https://www.dpd.com/hu/hu/adatvedelem/

 1. Adatfeldolgozók igénybevétele, Adatkezelő adatfeldolgozói minőségben végzett tevékenysége
 2. Hozzáférés a személyes adatokhoz, adattovábbítás

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a jelen tájékoztatóban meghatározott személyes adatok elektronikus formátumú kezelése esetén az adatok összegyűjtése és tárolása SzerverPlex.hu Kft tárhelyszolgáltató szerverén történik.

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: SzerverPlex.hu Kft

Székhely: 1132 Budapest Victor Hugo 18-22.

Elérhetőség: support@szerverplex.hu, +36-31/311-10-50

Az elektronikus formában rögzített adatokhoz való hozzáférés, valamint az adatokon történő bármilyen művelet végzése kizárólag a Mátrai Balázs ev. számára kialakított, egységes számítógépes platform használatával lehetséges. A platform, illetve az azon futó, adatkezeléshez használt programok elérése Társaságunk erre feljogosított munkavállalói számára – egyedi felhasználónév és jelszó használatával – biztosított.

A személyes adatokat tartalmazó papír alapú dokumentumokat Társaságunk saját székhelyén tárolja, megfelelő adatbiztonsági intézkedések mellett.

Az adatokhoz történő hozzáférés biztosításának célja, hogy Társaságunk tulajdonosa megfelelő képet kapjon a Társaságunk által folytatott kiskereskedelmi tevékenységéről, valamint értékelhető információkkal rendelkezzen az adatok kezelését végző társaság adott időpontra vetített bevétel-és jövedelemtermelő képességét illetően.

Társaságunk tulajdonosa valamennyi, a jelen tájékoztatóban megjelölt személyes adatot jogosult megismerni azzal, hogy annak minden esetben a fenti célhoz kötöttnek kell lennie és az adott cél eléréséhez feltétlenül szükséges körre kell korlátozódnia, továbbá meg kell felelnie a jelen tájékoztatóban és a GDPR, illetve az egyéb hatályos adatvédelmi jogszabályokban meghatározott valamennyi adatvédelmi előírásnak.

Abban az esetben, ha Társaságunk részére hivatalos megkeresés érkezik – az adatátadás okának megjelölésével – a jogszabály által erre feljogosított hatóság vagy bíróság részéről meghatározott személyes adatok kötelező átadására vonatkozóan, úgy Társaságunk ezen kötelezettségének teljesítése érdekében jogosult és köteles a hatóság, illetve bíróság által kért személyes adatokat továbbítani.

Tájékoztatjuk továbbá az adatkezeléssel érintett természetes személyeket, hogy adataikat a jelen pontban írtakon túlmenően sem az Unión belül, sem harmadik országba nem továbbítjuk sem adatkezelők, sem nemzetközi szervezetek, sem egyéb címzettek részére.

 1. Tájékoztatás érdekmérlegelésről

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az általunk megjelölt cél elérése érdekében az alábbi adatkezelési tevékenységeket jogszerűen végezzük, tekintettel arra, hogy a személyes adatok kezelését lehetővé tevő adatkezelői jogos érdek fennállását igazoló érdekmérlegelési tesztet elvégeztük, és annak eredményeképpen megállapítottuk, hogy Társaságunknak az adatok kezeléséhez fűződő érdeke ténylegesen fennáll, és hangsúlyosabb, mint az érintettek ahhoz fűződő érdeke, hogy adataikat ne kezeljük.

Érdekmérlegelési teszt elvégzésére került sor:

 • AZON ÉRINTETT SZEMÉLYEK ADATAINAK KEZELÉSE ESETÉBEN, AKIK AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT WEBÁRUHÁZBAN FORGALMAZOTT TERMÉKEKET REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓKÉNT, ILLETVE REGISZTRÁCIÓ NÉLKÜL MEGVÁSÁRLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN ADJÁK MEG ADATAIKAT. AZ ADATOK JOGOS ÉRDEKEN ALAPULÓ KEZELÉSÉNEK CÉLJA, HOGY AZOKKAL AZ ÉRINTETTEKKEL SZEMBENI, AKIK AZ ADATKEZELŐVEL MEGKÖTÖTT ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ALAPJÁN A MEGVÁSÁROLT TERMÉK ADATKEZELŐT MEGILLETŐ VÉTELÁRÁT ÖNKÉNTESEN NEM FIZETIK MEG, ÚGY AZ ADATKEZELŐNEK A FENTI, SZERZŐDÉSBŐL EREDŐ VÉTELÁR-KÖVETELÉSÉNEK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ JOGI ELJÁRÁS EREDMÉNYESEN MEGINDÍTHATÓ ÉS LEFOLYTATHATÓ LEGYEN.
 • AZON ÉRINTETT SZEMÉLYEK ADATAINAK KEZELÉSE ESETÉBEN, AKIKNEK SZEMÉLYES ADATAIT ADATKEZELŐ AZ ÁLTALA ALKALMAZOTT ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER ALKALMAZÁSA SORÁN RÖGZÍTI, ÉS 15 NAPIG TÁROLJA. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE ABBÓL A CÉLBÓL KERÜL SOR, HOGY AZ ADATKEZELŐ AZ EMBERI ÉLET- ÉS TESTI ÉPSÉG, A VAGYONTÁRGYAK VÉDELMÉT BIZTOSÍTANI TUDJA, TOVÁBBÁ A JOGSÉRTÉSEKET ÉS BALESETEKET MEGELŐZZE, ÉSZLELJE, AZ ELKÖVETŐT TETTEN ÉRJE, ÉS A JOGSÉRTÉSEKET BIZONYÍTSA.
 • AZON ÉRINTETT SZEMÉLYEK ADATAINAK KEZELÉSE ESETÉBEN, AKIK AZ ADATKEZELŐ WEBOLDALÁT AKÁR AZ OLDAL MEGTEKINTÉSE, AKÁR A WEBÁRUHÁZBAN TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS CÉLJÁBÓL FELKERESIK. AZ ÉRINTETTEK ÁLTAL EZEN TEVÉKENYSÉG SORÁN HASZNÁLT VÉGBERENDEZÉSEK IP CÍM ADATAINAK HIÁNYÁBAN NEM LENNE MEGÁLLAPÍTHATÓ, HOGY AZ ADOTT ÉRINTETT LÁTOGATÁSÁT A WEBÁRUHÁZBAN AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL HASZNÁLT AFFILIATE MARKETING RENDSZERBEN VELE EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNER TEVÉKENYSÉGE EREDMÉNYEZTE-E, AZAZ A PARTNER SAJÁT WEBOLDALÁN KÖZZÉTETT REKLÁMOK, ILLETVE HIRDETÉSEK HATÁSÁRA TÖRTÉNT-E, ÉS ÍGY AZ ADATKEZELŐT A PARTNER IRÁNYÁBAN FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG TERHELI-E.
 • AZON ÉRINTETT SZEMÉLYEK ADATAINAK KEZELÉSE ESETÉBEN, AKIKNEK SZEMÉLYES ADATAIT ADATKEZELŐ KAPCSOLATFELVÉTEL CÉLJÁBÓL KEZELI, ÉS AZ ADATKEZELÉS A PROMÓCIÓK IDŐPONTJÁRÓL VALÓ ÉRTESÍTÉS ESETÉBEN LEGFELJEBB A PROMÓCIÓ LEZÁRULTÁT, ILLETVE A KERESETT TERMÉK ELÉRHETŐSÉGÉRŐL VALÓ TÁJÉKOZTATÁS ESETÉN A TERMÉK ÁTVÉTELÉT KÖVETŐEN MÉG 6 HÓNAPIG KEZELI. AZ ADATOK TOVÁBBI FÉL ÉVIG TÖRTÉNŐ KEZELÉSE SZÜKSÉGES AZ ÉRINTETTEK ÁLTAL ESETLEGESEN ELŐTERJESZTETT PANASZOK, KIFOGÁSOK ELBÍRÁLÁSÁHOZ, ILLETVE AZ ÉRINTETTEK ÁLTAL AZ ADATKEZELŐVEL SZEMBEN KEZDEMÉNYEZETT IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉSI ELJÁRÁSBAN A BIZONYÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉHEZ.
 • AZON ÉRINTETT SZEMÉLYEK ADATAINAK KEZELÉSE ESETÉBEN, AKIK A WEBÁRUHÁZBAN MEGVÁSÁROLT TERMÉKET SZEMÉLYESEN VESZIK ÁT. A TELEFONSZÁM HIÁNYÁBAN AZ ADATKEZELŐ NEM TUDNÁ FELHÍVNI AZ ÉRINTETTEK FIGYELMÉT ARRA, HOGY AZ E-MAILBEN KÜLDÖTT TÁJÉKOZTATÁS ELLENÉRE ÁT NEM VETT MEGRENDELÉST MEDDIG TARTJA RENDELKEZÉSRE, MIELŐTT A MEGRENDELÉST SIKERTELENNEK MINŐSÍTI ÉS INTÉZKEDIK A MÁR KIEGYENLÍTETT VÉTELÁR ÉRINTETTNEK TÖRTÉNŐ VISSZAFIZETÉSE ÉRDEKÉBEN.
 • AZON ÉRINTETT SZEMÉLYEK ADATAINAK KEZELÉSE ESETÉBEN, AKIKNEK VAGYONTÁRGYAIT A TELEPHELYEN TALÁLJUK MEG. A MEGTALÁLT VAGYONTÁRGY FELTÉTELEZETT TULAJDONOSÁNAK NEVE ÉS LEGALÁBB LAKCÍM, TELEFONSZÁM VAGY E-MAIL CÍM ADAT KÖZÜL AZ EGYIK KEZELÉSE SZÜKSÉGES AHHOZ, HOGY A MEGTALÁLT ÉRTÉKTÁRGY JOGSZERŰ TULAJDONOSÁT AZ ADATKEZELŐ ÉRTESÍTENI TUDJA ARRÓL A TÉNYRŐL, HOGY AZ ŐT MEGILLETŐ TÁRGYAT AZ ADOTT ÜZLETBEN AZ ADATKEZELŐ MEGTALÁLTA, AZT JELENLEG IS OTT ŐRZI, ÉS EGYEZTETNI TUDJA AZ ÉRINTETTEL, HOGY A VAGYONTÁRGYAT MIKOR ÉS HOGYAN TUDJA ÁTVENNI.

A részletes érdekmérlegelési tesztek megismerését Társaságunk a jogos érdeken alapuló adatkezeléssel érintett valamennyi személyek számára, erre irányuló írásbeli kérelem esetén korlátozás nélkül biztosítja.

 1. Érintettek jogai, a joggyakorlás menete

Az általunk folytatott adatkezelési tevékenység során garantáljuk valamennyi érintett számára, hogy a jelen tájékoztatóban felsorolt személyes adataik kezeléséhez fűződő jogaikat teljeskörűen, bármiféle indokolatlan korlátozás vagy akadályozás nélkül tudják gyakorolni.

Társaságunk gondoskodik arról, hogy minden adattulajdonos számára biztosított legyen az adatokhoz való hozzáférési jog, a törlés, helyesbítés és az adatkezelés korlátozásához fűződő jog, a tiltakozáshoz való jog, hozzájárulás visszavonására vonatkozó jog és az adathordozhatóság joga gyakorlásának, valamint az adatkezeléssel szembeni jogorvoslat benyújtásának lehetősége az alábbiak szerint.

Az adatokhoz való hozzáférés

Tájékoztatjuk, hogy érintettként jogosult arra, hogy az általunk folytatott adatkezelésre vonatkozó információkról és az adatkezeléssel érintett személyes adatairól felvilágosítást kapjon. Ennek érdekében írásos kérelme alapján rendelkezésére bocsátjuk az Önről kezelt adatok másolatát, tájékoztatjuk az adatkezelés céljáról, és azon címzettekről, akikkel személyes adatait közöljük, az adattárolás tervezett időtartamáról, valamint az adatkezelés során Önt megillető jogokról, jogorvoslati lehetőségekről.

Az azonos tárgyban benyújtott kérelem teljesítése első alkalommal ingyenes, további másolatok esetén Társaságunk jogosult díjat felszámítani. A díj pontos mértékéről a kérelemre adott válaszunkban tájékoztatjuk. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy Társaságunk adatmásolat (ideértve a kamerafelvételeken szereplő adatokat is) kiadása iránti kérelmét csak abban az esetben és olyan mértékig tudja teljesíteni, amennyiben az nem sérti más természetes személyek jogait és szabadságait.

Jog a kezelt adatok pontosságához, teljességéhez és naprakész voltához

Ön érintettként jogosult arra, hogy az általunk kezelt adatai megfeleljenek a pontosság, teljesség és naprakészség követelményeinek. Annak érdekében, hogy ezen jogának érvényesülését biztosítani tudjuk, évente egy alkalommal írásban személyes adatai ellenőrzése, frissítése érdekében megkeressük Önt. Kérjük, hogy segítse munkánkat azzal, hogy személyes adatainak változását írásban az info@nansi.hu e-mail címen, vagy a 2112 Veresegyház, Gyermekliget utca 48/B 1/18. postacímre megküldött levél útján bejelenti.

Az adatok helyesbítéséhez való jog

Amennyiben tudomására jut, hogy Társaságunk személyes adatait pontatlanul kezeli, bármikor kérheti személyes adatai helyesbítését, vagy az Ön által hiányosnak ítélt személyes adatok kiegészítését a megfelelő, illetve hiányzó adatok megadásával.

Amennyiben Ön saját felhasználói fiókkal rendelkezik, jogosult arra is, hogy pontatlanul rögzített személyes adatait a www.nansi.hu egyben www.nansi.hu felületén e-mail címének és jelszavának megadásával belépve személyes profiljában helyesbítse, illetve adatváltozás esetén bármikor módosítsa.

Az adatok törléséhez való jog

Kérelmére indokolatlan késedelem nélkül törökjük az Önről tárolt és kezelt személyes adatokat, ha az alábbi esetek bármelyike az adatkezelés vonatkozásában fennáll:

 • AZ ADATKEZELÉS CÉLJA MEGSZŰNT;
 • ÖN VISSZAVONTA HOZZÁJÁRULÁSÁT ÉS NEM ÁLLAPÍTHATÓ MEG MÁS JOGALAP;
 • ÖN TILTAKOZIK AZ ADATKEZELÉS ELLEN ÉS NINCS ELSŐBBSÉGET ÉLVEZŐ OK, AMI A TOVÁBBI ADATKEZELÉST INDOKOLNÁ;
 • JOGELLENES ADATKEZELÉS TÖRTÉNT;
 • JOGSZABÁLY ÍRJA ELŐ AZ ADATOK TÖRLÉSÉT.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy Önt az ún. elfeledtetéshez való jog is megilleti, mely szélesebb körben biztosítja személyes adatainak hozzáférhetetlenné tételét. Amennyiben e jogosultságával élni kíván, úgy minden lehetséges informatikai megoldást felhasználunk azért, hogy az Ön személyes adatai semmilyen formában ne álljanak Társaságunk rendelkezésére. Töröljük személyes adatait tartalmazó elektronikus fájlokat az eltárolt biztonsági mentésekből és ezzel egyidejűleg a személyes adatait tartalmazó papír alapú dokumentumokat is megsemmisítjük.

Kérelme alapján Társaságunkkal szerződéses kapcsolatban álló adatfeldolgozókat kötelezzük arra, illetve Társaságunk tulajdonosának és a velünk együttműködésben álló adatkezelőket is tájékoztatjuk arról, hogy a részükre átadott, Önről kezelt személyes adatokat töröljék, illetve semmisítsék meg.

Kérjük vegye figyelembe, hogy adattörlési kérelmét Társaságunknak nem áll módjában teljesíteni akkor, ha a személyes adatok kezelése jogi érdek (pl. szerződésen alapuló követelés) érvényesítése és védelme, a véleménynyilvánítás és a tájékoztatáshoz való jog gyakorlása, a jog által előírt kötelezettség teljesítése vagy feladat végrehajtása, statisztikai, kutatási cél teljesítése miatt, illetve népegészségügyi közérdek alapján szükséges.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy tekintettel arra, hogy személyes adatait egyidejűleg több különböző célból is kezeljük, így amennyiben személyes adatainak törlése iránti kérelmet terjeszt elő, úgy az nem feltétlenül fogja azt eredményezni, hogy személyes adatait egyáltalán nem kezeljük tovább; csak a kérelmében meghatározott célból folytatott adatkezelési tevékenységünket fogja érinteni az adattörlési kötelezettség.

A fentiek alapján kifejezetten felhívjuk figyelmét arra, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében előírt kötelezettségünk alapján a számlákat és a könyvelés részét képező vevőkről készített nyilvántartást Társaságunka számla kiállításától, illetve a nyilvántartás elkészítésétől számított 8 évig köteles olvasható formában megőrizni, erre tekintettel a számlán szereplő személyes adatok (név, lakcím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím) törlésére irányuló kérelmének kizárólag a fenti, kötelező határidő elteltét követően tudunk eleget tenni.

Kifejezetten felhívjuk valamennyi érintett figyelmét arra, hogy a személyes adatok törlésére irányuló érintteti kérelem teljesítését követően a személyes adatok többé már nem állíthatók helyre.

Adatkezelés korlátozásának joga

Ön korlátozhatja személyes adatainak Társaságunk általi kezelését az alábbi esetekben és időtartamra:

 • HA ÖN VITATJA TÁRSASÁGUNK ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATAI PONTOSSÁGÁT, AKKOR A KIFOGÁSOLT ADATOK PONTOSSÁGÁNAK TÁRSASÁGUNK ÁLTALI ELLENŐRZÉSÉIG;
 • HA JOGELLENES ADATKEZELÉS TÖRTÉNIK, ÉS ÖN ELLENZI AZ ADATOK TÖRLÉSÉT, EHELYETT AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁT KÉRI;
 • TÁRSASÁGUNKNAK MÁR NINCS SZÜKSÉGE A SZEMÉLYES ADATOKRA A JELEN TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHATÁROZOTT CÉLBÓL, DE AZOKAT ÖN JOGI IGÉNYEINEK ELŐTERJESZTÉSE, ÉRVÉNYESÍTÉSE VAGY VÉDELME ÉRDEKÉBEN IGÉNYLI;
 • HA ÖN TILTAKOZOTT AZ ADATKEZELÉS ELLEN; ILYEN ESETBEN A KORLÁTOZÁS ARRA AZ IDŐTARTAMRA VONATKOZIK, AMÍG MEGÁLLAPÍTÁSRA NEM KERÜL, HOGY TÁRSASÁGUNK JOGOS ÉRDEKEI ELSŐBBSÉGET ÉLVEZNEK-E AZ ÖN JOGOS ÉRDEKEIVEL SZEMBEN.

Amennyiben Társaságunk jogszerűnek ítéli az adatkezelés korlátozását, erről tájékoztatja mindazon címzetteket, akikkel a személyes adatait korábban közölte. Felhívjuk a figyelmét, hogy az adatkezelés korlátozása esetén Társaságunka személyes adatait továbbra is tárolja.

Ha Ön az adatkezelést korlátozását kérte, úgy Társaságunk személyes adatait csak az Ön hozzájárulása alapján, jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme, illetve fontos közérdekből kezelheti. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az adatkezelés korlátozásának indoka már nem áll fenn, úgy a korlátozás feloldásáról és annak időpontjáról legkésőbb a feloldást megelőző 15 nappal írásban értesítjük.

Az adathordozhatóság joga

Adathordozhatósághoz való joga alapján lehetősége van arra, hogy azokról a személyes adatokról, amelyeket az Ön hozzájárulása alapján vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése érdekében kezelünk, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban tájékoztatást kérjen és kapjon, továbbá jogosult arra, hogy ezen adatok közvetlen továbbítását kérje az Ön által megjelölt adatkezelő részére.

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk – az adatok biztonsága érdekében – pdf formátumban adja át a kezelt személyes adatokról szóló tájékoztatást. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy Társaságunk nem ellenőrzi annak az adatkezelőnek a személyét, akinek az Ön kérelme alapján a személyes adatokat továbbítjuk, így az adatokat fogadó adatkezelési tevékenységével összefüggésben Önnél felmerülő bármely kárért vagy más hátrányos jogkövetkezményért felelősségünket kizárjuk.

Tiltakozás az adatkezelés ellen

Ön saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha arra Társaságunk vagy harmadik fél jogos érdeke alapján került sor. Felhívjuk a figyelmét, hogy ebben az esetben Társaságunk adatait nem kezeli tovább, feltéve, hogy más jogalap nem áll fenn, ami az adatok kezelését Társaságunk számára lehetővé teszi, vagy adatainak kezelést nem indokolják olyan kényszerítő erejű jogos okok, amelyek elsőbbséget élveznek az Önt érintettként megillető érdekekkel, jogokkal és szabadságokkal szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A tiltakozáshoz való jog Önt megilleti abban az esetben is, ha az adatkezelés Társaságunk közvetlen üzletszerzési érdekeit szolgálja. Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, ha Ön megtiltja személyes adatai közvetlen üzletszerzési célból történő kezelését, úgy azokat Társaságunk haladéktalanul megsemmisíti és a jövőben ebből a célból nem kezeli.

Adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásának joga

Ön jogosult arra, hogy személyes adatainak kezelésére vonatkozó, önkéntes hozzájárulását bármikor visszavonja írásban, az info@nansi.hu e-mail címre vagy a 2112 Veresegyház, Gyermekliget utca 48/B 1/18. postacímre küldött nyilatkozatával. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a hozzájárulás visszavonása Társaságunk ezt megelőzően folytatott adatkezelési tevékenységének jogszerűségét nem befolyásolja.

A hozzájárulás visszavonását követően személyes adatait nyilvántartásainkból töröljük, kivéve azt az esetkört, ha az adatok kezelését Társaságunk más jogalap (pl. szerződés, jogos érdek, jogszabály előírása) mellett és jogszerű cél elérése érdekében is kezeli.

Az érintett kérelmének elbírálása

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatainak kezelésével, illetve a fenti pontokban felsorolt jogainak gyakorlásával összefüggésben Társaságunkhoz benyújtott valamennyi kérelmét –tartalomtól függetlenül – azok beérkezését követően haladéktalanul megvizsgáljuk és a kérelem elbírálásáról írásban indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb annak a Társaságunkhoz való beérkezését követő 30 napon belül, írásban tájékoztatjuk.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a kérelem összetettségére vagy Társaságunkhoz beérkező érintett kérelmek számára tekintettel a fenti válaszadási határidőt legfeljebb további 2 hónappal meghosszabbíthatjuk. Ha az Ön ügyében határidő-hosszabbításra kerülne sor, úgy – a késedelem okának megadásával – a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban fogjuk tájékoztatni. A fenti határidő-hosszabbítás nem illeti meg Társaságunkat akkor, ha kérelme alapján megítélésünk szerint adatvédelmi intézkedés megtételére nincs szükség. Ebben az esetben kérelmét 30 napon belül megválaszoljuk és egyben tájékoztatjuk az intézkedés elmaradásának okairól, illetve jogorvoslati lehetőségeiről.

Kérelemének megválaszolása, illetve annak teljesítése érdekében tett intézkedésekért Társaságunk díjat nem számít fel, kivéve abban az esetben, ha kérelmét megalapozatlanul vagy ismételten azonos tartalommal terjeszti elő; ezen esetekben a felmerülő adminisztratív költségekkel arányban álló, ésszerű mértékű díjat számítunk fel. A díj pontos mértékéről a kérelemre adott válaszunkban tájékoztatjuk.

Jogorvoslati lehetőségek

Minden esetben törekszünk személyes adatainak jogszerű, és az Ön kérésének megfelelő kezelésére, ezért amennyiben elégedetlen az adatkezelésünkkel, úgy forduljon bizalommal munkatársainkhoz vagy adatvédelmi tisztviselőnkhöz a jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségek bármelyikén. Kérjük, hogy kérelmét minden esetben írásban nyújtsa be. Panaszos ügyének kivizsgálását annak beérkezését követően haladéktalanul megkezdjük és legkésőbb 30 napon belül indokolással ellátott döntésben tájékoztatjuk kérelme elbírálásának eredményéről, illetve a kérelem alapján Társaságunk által tett intézkedésekről.

Amennyiben álláspontja szerint személyes adatainak Társaságunk általi kezelése nem volt jogszerű, úgy panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat. A panasz befogadására és elbírálására, valamint a hatósági eljárás lefolytatására vonatkozó szabályokat a www.naih.hu weboldalon érheti el. Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a Hatóság döntésével nem ért egyet, vagy a Hatóság a panaszát határidőben nem vizsgálja ki, jogorvoslat érdekében a Hatóság székhelye szerint illetékes bírósághoz (Fővárosi Törvényszékhez (cím: 1055 Budapest, Markó u. 27., postacím: 1363 Budapest, Pf. 16.) fordulhat.

Amennyiben az Ön megítélése szerint Társaságunk – adatainak nem megfelelő kezelésével – megsértette személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogait, úgy jogorvoslatért a Fővárosi Törvényszékhez (cím: 1055 Budapest, Markó u. 27., postacím: 1363 Budapest, Pf. 16.) fordulhat, vagy saját lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék eljárását kezdeményezheti. Tájékoztatjuk, hogy a Törvényszék előtt a jogi képviselet kötelező, ezért igényét csak megfelelő jogi képviselet mellett tudja érvényesíteni. Az illetékes bíróságokról az alábbi linken tájékozódhat: https://birosag.hu/birosag-kereso.

Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, ha Társaságunk vagy az általunk megbízott adatfeldolgozó a hatályos adatvédelmi előírásokat be nem tartva kezelte személyes adatait, amelynek eredményeképpen Önt vagyoni kár éri, úgy az illetékes bíróság előtt kártérítés, míg nem vagyoni kár elszenvedése esetén sérelemdíj iránti igényt terjeszthet elő Társaságunkkal vagy megbízott adatfeldolgozónkkal szemben azzal, hogy az adatfeldolgozó csak akkor felel a kárért, ha nem tartotta be az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásokat vagy az adatkezelő utasításait. Kártérítésre vonatkozó igényét érvényesítheti – választása szerint – Társaságunk vagy a jogsértő adatfeldolgozó székhelye szerint, illetve saját lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt. Az illetékes bíróságot és elérhetőségét az alábbi linkre kattintva találja meg: https://birosag.hu/birosag-kereso.

Kifejezetten felhívjuk figyelmét arra, hogy személyes adatainak védelméhez fűződő jogainak gyakorlására vonatkozó kérelmét, az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférések elkerülése érdekében, kizárólag személyazonosságának egyértelmű megállapítását követően tudjuk teljesíteni. Személyazonosságának kétséget kizáró megállapítása érdekében kérjük, hogy papír alapú beadványában minden esetben tüntesse fel legalább nevét, lakcímét, e-mail címét, elektronikus úton beküldött kérelmét pedig nevének és lakcímének megjelölésével, a korábban Társaságunk részére megadott e-mail címéről küldje el.

 1. Adatkezelő által meghozott adatbiztonsági intézkedések

Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt valamennyi személyes adat megfelelő szintű biztonságát garantálni tudjuk. A legmegfelelőbb adatbiztonsági intézkedés kiválasztása minden esetben egyedileg, az adatok vonatkozásában fennálló és valószínűsíthető kockázat figyelembevétele és értékelése alapján történik.

Társaságunk a személyes adatok biztonságos kezelése érdekében gondoskodik arról, hogy a személyes adatok kezelését lehetővé tevő rendszerek, adatbázisok, felületek, alkalmazások vonatkozásában az adatkezelés időtartama alatt mindvégig biztosított legyen ezek bizalmas jellege, ezen rendszerek, adatbázisok, felületek, alkalmazások fel legyenek szerelve a szükséges védelemmel, továbbá ellenállók legyenek bármiféle jogosulatlan beavatkozás, támadás ellen, vagy véletlen adatmegsemmisüléssel, adatvesztéssel szemben. Társaságunk képes annak garantálására is, hogy az adatkezeléshez használt rendszerek, adatbázisok, felületek, alkalmazások mind az adatkezelési műveletek elvégzéséhez, mind pedig az érintettek jogainak gyakorlásához, érvényesítéséhez szükséges mértékben rendelkezésre álljanak.

Társaságunk tájékoztatja azon természetes személyeket, akiknek adatait a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezeljük, hogy az adatbiztonsági előírások maradéktalan érvényesülése érdekében valamennyi, az adatok biztonságának megőrzésére bevezetett intézkedés hatékonyságát – erre vonatkozó belső szabályzatokban meghatározott időközönként – rendszeresen ellenőrzi és ezen ellenőrzések eredményét dokumentált módon értékeljük.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adatkezelés során alkalmazott rendszereket és eszközöket úgy választottuk ki, hogy azok képesek és alkalmasak legyenek arra, hogy egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén valamennyi személyes adathoz való hozzáférést, valamint azok megfelelő időn belül történő helyreállítását biztosítsák. Társaságunk valamennyi adatkezelési műveletet megelőzően, valamint az adatkezelés teljes időtartama alatt folyamatosan figyelemmel követi és értékeli a személyes adatok vonatkozásában az adott pillanatban fennálló, a valószínűsíthető kockázati tényezőket, különösen azokat a kockázatokat, melyek az általunk felvett, tárolt, továbbított, vagy más módon kezelt adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítésével, módosításával, elvesztésével vagy az adatok jogosulatlan személyek általi megismerésével járhatnak.

Annak érdekében, hogy a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes és jogi személyek kizárólag Társaságunk, mint az adatok kezelője által adott kötelező erejű utasításoknak megfelelően járjanak el, folyamatosan ellenőrizzük ezen személyeket, mely ellenőrzési tevékenység részletes szabályait Társaságunk által kialakított belső szabályzataiban találhatók meg.

Társaságunk megbízásából az adatvédelmi szabályok érvényesülését adatvédelmi tisztviselő is ellenőrzi, aki az adatkezeléssel kapcsolatban szakmai tanácsokat ad, illetve tájékoztatást nyújt mind Társaságunk munkavállalói, , mind pedig a szerződött adatfeldolgozók részére, együttműködik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal, kapcsolattartó pontként szolgál Társaságunk és az érintettek, valamint a felügyeleti hatóság között, továbbá ellenőrzi az adatvédelmi előírások érvényesülését.

Társaságunk informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen.

Adatkezeléssel érintett tevékenységei során a személyes adatok biztonságát és védelmét többek között az alábbi intézkedések útján biztosítjuk:

 • AZ ALKALMAZOTT INFORMATIKAI RENDSZER ÉS HÁLÓZAT VONATKOZÁSÁBAN EGYARÁNT BIZTOSÍTOTT A CSALÁS, KÉMKEDÉS, A SZÁMÍTÓGÉPES VÍRUSOK ÉS EGYÉB KÁRTEVŐK, AZ ILLETÉKTELEN BEHATOLÁSOK, ILLETVE A SZOLGÁLTATÁSMEGTAGADÁSRA VEZETŐ TÁMADÁSOK ELLENI VÉDELEM (TŰZFAL ALKALMAZÁSA, VÍRUSIRTÓ PROGRAMOK TELEPÍTÉSE);
 • A SZEMÉLYES ADATOK ELEKTRONIKUS KEZELÉSÉHEZ HASZNÁLT CRM RENDSZER VONATKOZÁSÁBAN RENDSZERES SZOFTVERFRISSÍTÉSEK ELVÉGZÉSE;
 • VALAMENNYI SZEMÉLYES ADATOT TARTALMAZÓ FÁJL-RÓL NAPI RENDSZERESSÉGGEL BIZTONSÁGI MENTÉS KÉSZÍTÉSE;
 • SZEMÉLYES ADATOKAT TARTALMAZÓ ADATBÁZIS ELÉRÉSÉNEK KORLÁTOZÁSA KIZÁRÓLAG ERRE JOGOSULT ALKALMAZOTTAK SZÁMÁRA, EGYEDI FELHASZNÁLÓNÉV ÉS JELSZÓ MEGADÁSÁT KÖVETŐEN;
 • AZ ÉRINTETTEK ÁLTAL MEGADOTT SZEMÉLYES ADATOKAT A JELEN TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHATÁROZOTT ADATKEZELÉSI CÉLONKÉNT ELKÜLÖNÍTVE KEZELJÜK, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TÁRSASÁGUNK ÁLTAL ÜZEMELTETETT WEBÁRUHÁZBAN REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓKÉNT ÉS REGISZTRÁCIÓ NÉLKÜL VÁSÁRLÓ TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ADATAIRA;
 • TÁRSASÁGUNK MEGFELELŐ TECHNIKAI INTÉZKEDÉSEKKEL BIZTOSÍTJA, HOGY AZ ÉRINTETTEK SZEMÉLYES ADATAIT, VALAMINT A TÁRSASÁGUNK ÁLTAL GYŰJTÖTT ÉS KEZELT FELHASZNÁLÁSI ADATOKAT EGYMÁSSAL NE LEHESSEN ÖSSZEKAPCSOLNI;
 • A SZEMÉLYES ADATOKAT TARTALMAZÓ, ARCHÍV PAPÍR ALAPÚ DOKUMENTUMOK ERRE A CÉLRA KIALAKÍTOTT, ZÁRHATÓ TÁROLÓHELYISÉGBEN TÖRTÉNŐ ELHELYEZÉSE, MELYHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS KIZÁRÓLAG AZ ERRE FELJOGOSÍTOTT MUNKAVÁLLALÓK SZÁMÁRA BIZTOSÍTOTT.
 1. Adatvédelmi incidensek kezelése

Tájékoztatjuk valamennyi érintettet, hogy a Társaságunk által bevezetett és a személyes adatok kezelésének teljes folyamata alatt érvényesülő adatbiztonsági intézkedések ellenére is előfordulhatnak olyan sajnálatos esetek, melyek a tárolt és kezelt adatokat veszélyeztethetik.

Társaságunk a személyes adatokat érintő incidens bekövetkezése esetén garantálja, hogy az incidenst haladéktalanul, de legkésőbb azok felfedezésétől számított 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé.

Kérjük, hogy ne lepődjenek meg akkor, ha adatvédelmi incidenssel kapcsolatos értesítést kapnak Társaságunktól, ebben az esetben jogi kötelezettségünket teljesítjük, amely előírja az érintettek tájékoztatását azokról az adatvédelmi incidensekről, amelyek valószínűsíthetően magas kockázatot jelentenek az adattulajdonosok jogaira és szabadságaira nézve. Ilyen magas kockázat különösen, ha az incidens érzékenynek tekintendő adatkört érintenek (pl. különleges adatok, érintett pénzügyi helyzetére vonatkozó információk, személyiséglopásra vagy az érintettek társadalmi megítélésére alkalmas adatok). Ezen tájékoztató levél tartalmazni fogja a Társaságunk által kijelölt adatvédelmi felelős nevét és elérhetőségét, az incidens jellegét és következményeit, valamint a következmények kiküszöbölése és az esetlege káros hatások megszüntetése érdekében már megtett vagy kilátásba helyezett intézkedéseket.

Valamennyi, személyes adatokkal foglalkozó munkatársunktól megköveteljük, hogy munkája során az adatvédelmi incidensek mielőbbi felderítése és megszüntetése érdekében Társaságunk által kialakított és bevezetett intézkedési tervet követve járjon el. Annak érdekében, hogy Társaságunk az incidensek bekövetkezését az adatkezelés során minimalizálja és a fenti szabályok érvényesülését a lehető legmagasabb szinten biztosítsa, rendszeres belső ellenőrzési műveleteket épít be a folyamatokba.

Felhívjuk azon érintettek figyelmét, akinek személyes adatait a jelen tájékoztatóban meghatározott jogalapnak megfelelően és célok elérése érdekében kezeli, hogy a bejelentés mellett valamennyi incidensről jegyzőkönyvet veszünk fel és központi nyilvántartást vezetünk, amelyek tartalmazzák a problémás esetek leírását, azok minősítését és érintettekre gyakorolt hatását, valamint azok mielőbbi megszüntetése és nemkívánatos hatásai kiküszöbölése érdekében tett intézkedéseket.

Társaságunk természetesen gondoskodik arról, hogy mindazon adatfeldolgozó szervezetek, akikkel adatkezelési tevékenysége során együttműködik, szintén az irányadó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően teljesítsék mind az incidensek bejelentésére, mind pedig azok dokumentálására vonatkozó kötelezettségüket.

 1. Adatvédelmi tisztviselő

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy Társaságunknál adatvédelmi tisztviselő működik, akihez a személyes adatok kezelésével kapcsolatos bármely ügyben közvetlenül fordulhatnak az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Név: Mátrai Balázs

Postacím: 2112 Veresegyház, Gyermekliget utca 48/B 1/18.

E-mail cím: adatvedelem@nansi.hu

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az érintettek valamennyi személyes adat kezelésével, valamint az adatkezeléshez kapcsolódó jogaik gyakorlásával kapcsolatban jogosultak bármilyen kérdéssel, kérelemmel írásban Társaságunk adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulni. Az adatvédelmi tisztviselő valamennyi, a Társaságunk által végzett adatkezelési tevékenység vonatkozásában megfelelő ismeretekkel rendelkezik, így az érintettek számára is megfelelő felvilágosítást, tájékoztatást tud adni.

 1. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan bármikor módosítsa. Jelezni kívánjuk, hogy a jelen adatkezelési tájékoztató módosításáról az érintetteket a www.nansi.hu egyben www.nansi.hu weboldalon, külön figyelemfelhívás mellett tájékoztatjuk, továbbá amennyiben rendelkezünk az érintettek e-mail címével, úgy külön üzenetben is jelezzük számukra az adatkezelési tájékoztató módosítását. A fenti intézkedésekkel egyidejűleg a tájékoztató módosítására vonatkozó információkat üzletekben is közzétesszük.

 1. Alkalmazott jogszabályok

A jelen adatkezelési tájékoztató elkészítésekor Társaságunk valamennyi, az adatkezelési tevékenység végzését illetően irányadó, kötelező előírást, így különösen az alábbi jogszabályok rendelkezéseit vette alapul:

 • EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016/679 RENDELETE („ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELET” VAGY „GDPR”)
 • AZ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGRÓL ÉS AZ INFORMÁCIÓSZABADSÁGRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXII. TÖRVÉNY („INFOTV.”)
 • A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL SZÓLÓ 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY („PTK.”)
 • A GAZDASÁGI REKLÁMTEVÉKENYSÉG ALAPVETŐ FELTÉTELEIRŐL ÉS EGYES KORLÁTAIRÓL SZÓLÓ 2008. ÉVI XLVIII. TÖRVÉNY („GRTV.”)
 • ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÁSOK, VALAMINT AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMMAL ÖSSZEFÜGGŐ SZOLGÁLTATÁSOK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ 2001. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY („ELKERTV.”)
 • A SZEMÉLY- ÉS VAGYONVÉDELMI, VALAMINT A MAGÁNNYOMOZÓI TEVÉKENYSÉG SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2005. ÉVI CXXXIII. TÖRVÉNY („SZVMT.”)
 • A FOGYASZTÓVÉDELEMRŐL SZÓLÓ 1997. ÉVI CLV. TÖRVÉNY („FGYTV.”)
 • A SZÁMVITELRŐL SZÓLÓ 2000. ÉVI C. TÖRVÉNY („SZÁMVTV.”)
 • A BÜNTETŐELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 1998. ÉVI XIX. TÖRVÉNY („BE.”)
 • AZ EGYÉNEK VÉDELMÉRŐL A SZEMÉLYES ADATOK GÉPI FELDOLGOZÁSA SORÁN, STRASBOURGBAN, 1981. JANUÁR 28. NAPJÁN KELT EGYEZMÉNY KIHIRDETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1998. ÉVI VI. TÖRVÉNY („STRASBOURGI EGYEZMÉNY”).